Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na een gedekt gebeurtenis de bedrijfsschade (verlies aan bruto winst) van je bedrijf gedurende de uitkeringstermijn.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de bedrijfsschade als je bedrijf stilvalt door een gedekte gebeurtenis, zoals brand, storm, neerslag en diefstal na braak. Kijk voor een volledig overzicht van de dekkingen in je polisvoorwaarden.

Schadevergoeding

Je bent verzekerd voor bedrijfsschade door een bedrijfsstilstand, die het gevolg is van schade aan of verlies van gebouwen, bedrijfsuitrusting, inventaris of goederen die je gebruikt voor je bedrijfsactiviteiten. De bedrijfsschade is het totaal van de vaste kosten plus het verlies aan nettowinst (ofwel de bruto winst) tijdens de uitkeringstermijn. 

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is de bruto winst van een bepaalde periode. Dat noemen we het jaarbelang. Als het werkelijk belang hoger is dan het verzekerd jaarbelang, ben je verzekerd tot maximaal 130% van het verzekerd jaarbelang. Is het werkelijk belang hoger dan 130%, dan is er sprake van onderverzekering en houden wij daar rekening mee bij de berekening van de vergoeding van je bedrijfsschade. 

Storing nutsvoorzieningen

Bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas is verzekerd. Storing in de levering van elektriciteit, gas of water is verzekerd als de storing langer dan 6 uur achter elkaar duurt.

Reconstructiekosten

Is bij een schade je administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld je financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten.

Extra informatie

De dekking geldt alleen als de te maken reconstructiekosten noodzakelijk zijn voor de voortgang van je bedrijf en tot maximaal het verzekerd bedrag dat op de polis vermeld staat. 

Onbereikbaarheid van je gebouw

Je bent ook verzekerd voor bedrijfsschade door schade aan of verlies van zaken in de buurt, als de schade of het verlies is veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis die in de polisvoorwaarden staat. Of omdat bevoegde autoriteiten om veiligheidsredenen de toegang tot je gebouw ontzeggen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of een constructiefout. Ook schade door opzet en tijdens transport is niet verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Huur

Huuropbrengsten die je misloopt vanwege de schade aan je bedrijfsgebouw zijn niet verzekerd op de Bedrijfsschadeverzekering. Dit is wel verzekerd onder onze Bedrijfsgebouwenverzekering.

Software

Uitgesloten zijn gebeurtenissen die verband houden met schade aan software veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wissen van computerprogramma’s of computerbestanden.

Saneringskosten

Uitgesloten zijn gebeurtenissen die verband houden met verontreiniging van bodem, lucht en water. Of gebeurtenissen die verband houden met door de lucht verspreide verontreinigende stoffen vanaf een andere locatie dan die van jou.

Extra informatie

Heeft je naast de Bedrijfsschadeverzekering ook een Milieuschadeverzekering of een Tankverzekering voor ondergrondse tanks bij ons afgesloten? Dan is de bedrijfsschade wel verzekerd voor de periode dat je een gedekte schade hebt op de Milieuschadeverzekering of op de Tankverzekering voor ondergrondse tanks.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen standaard eigen risico.

Extra informatie

Wanneer er een (vrijwillig) eigen risico van toepassing is, staat dat vermeld op het polisblad.

Uitkeringstermijn

De bedrijfsschade verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen, de gekozen uitkeringstermijn.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van 26, 52, 78 of 104 weken. De uitkeringstermijn die je kiest, hangt af van de verwachte hersteltermijn.

Leegstand

Het aantal verzekerde gebeurtenissen is beperkt tot brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en storm in de periode dat het gebouw langer dan twee maanden aaneengesloten niet meer in gebruik is.

Extra informatie

Deze beperking geldt ook als het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is, leeg staat of een zelfstandig deel daarvan leeg staat of in aanbouw of verbouw is, zolang het gebouw niet water- en winddicht is.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Neerslag en waterschade

Neerslag- en waterschades zijn in verschillende situaties niet verzekerd. Bijvoorbeeld bedrijfsschade door vochtdoorlating van muren. Maar ook in geval van terugstromen van water van de openbare riolering en het binnenkomen van neerslag door openstaande ramen, deuren of luiken. Of door grondwater. 

 

Extra informatie

Zie voor een complete opsomming de polisvoorwaarden bij neerslag en bij water anders dan neerslag en blusmiddel.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.