Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval dat jou of een van je gezinsleden is overkomen.

Extra informatie

Je kunt deze verzekering naar keuze voor jezelf of voor je hele gezin afsluiten.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat de mate van blijvende invaliditeit kan worden vastgesteld en je de uitkering krijgt.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast. Dit doen wij in ieder geval binnen 24 maanden na het ongeval, behalve als verzekerde ons vraagt te wachten tot een eindtoestand is bereikt.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag uitgekeerd als jij overlijdt door een ongeval. Als een verzekerd gezinslid overlijdt door een ongeval krijg jij een bedrag uitgekeerd.

Uitgebreide dekking

Tandheelkundige kosten en overige medische kosten na een ongeval voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn meeverzekerd.

Extra informatie

Afhankelijk van de gekozen dekking worden deze kosten vergoed tot maximaal € 500,- (basisdekking) of tot maximaal € 1.000,- (uitgebreide dekking). Wij vergoeden niet als de kosten worden vergoed door je ziektekostenverzekering of een andere wettelijke voorziening.

Alleenstaande-dekking of dekking voor meerdere personen

Er is alleenstaande-dekking of dekking voor meerdere personen mogelijk.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het ongeval met opzet of met roekeloosheid hebt veroorzaakt, als het ongeval plaatsvindt tijdens een sport met een verhoogd ongevalsrisico of als het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Voorbeelden van sporten met een verhoogd ongevalsrisico zijn: boksen, worstelen, ijshockey, bergsport, ijszeilen, skispringen, parasailing en parachutespringen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij blijvende invaliditeit of bij overlijden van een verzekerde vanaf 70 jaar is de uitkering maximaal € 3.500,-. Voor kinderen die op het moment van het ongeval nog geen 18 jaar zijn is de verzekerde som bij overlijden de helft van de verzekerde som die op het polisblad staat vermeld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.