Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Indien je niet herstelt of herbouwt, houden wij de verkoopwaarde of sloopwaarde van je woning om de schadevergoeding vast te stellen.

Extra informatie

Indien mogelijk laten wij het verzekerd bedrag vaststellen door Infofolio. Wij garanderen je dan dat het verzekerde bedrag altijd toereikend is om je bij een gedekte schade geheel schadeloos te stellen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas in je woonhuis door bijvoorbeeld brand of storm is meeverzekerd bij je woonhuisverzekering. Wil je dekking voor glasbreuk door alle plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals een bal door de ruit? Je kunt dit apart bijverzekeren door het afsluiten van de module glasverzekering.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Er is dekking voor onder andere brand, explosie, blikseminslag, aanrijding en luchtvaartuigen. Er is sprake van leegstand als de woning langer dan 3 maanden leegstaat.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht van de dekking tijdens verbouwing of leegstand.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd wanneer dit is veroorzaakt door een persoon die zonder je toestemming en in strijd met de wet je woning binnendringt.

Kosten voor verblijf in hotel, pension of ander onderkomen

Wanneer je na een verzekerde schade tijdelijk géén gebruik kan maken van je woning, worden de redelijke extra kosten vergoed tot maximaal € 12.500,-.

Extra informatie

Het gaat om de extra kosten die je moet maken bij een tijdelijk verblijf in een hotel, pension of ander onderkomen om je te voorzien in je basisbehoeften.

Extra kosten van levensonderhoud

Wanneer je na een verzekerde schade tijdelijk geen gebruik kunt maken van je woning, dan vergoeden wij de extra kosten van levensonderhoud. Wij vergoeden maximaal € 50,- (inclusief btw) per dag voor maximaal 30 dagen.

Extra informatie

Je kunt hierbij denken aan kosten van een wasserette omdat je jouw eigen wasmachine niet kunt gebruiken of je gaat uiteten omdat je jouw keuken niet kunt gebruiken. Heb je ook een inboedelverzekering bij ons afgesloten, dan krijg je één keer de vergoeding.

Keuze: Allrisk dekking

Met de allrisk dekking verzeker je ook schades aan het woonhuis, die zijn ontstaan door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis die van buitenaf op je woonhuis inwerkt. Of schade ontstaan door een eigen gebrek van je woonhuis zelf met uitzondering van het eigen gebrek zelf.

Extra informatie

Voor schades die alleen zijn verzekerd bij de allrisk dekking geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Verder blijven enkele schades uitgesloten van dekking, zoals schade door normaal huishoudelijk gebruik (bijvoorbeeld vlekken, krassen en deuken).

 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij onder andere een aardbeving, overstroming, slecht onderhoud, slijtage, constructiefouten of opzet.

Tuin

Schade aan de tuin is niet verzekerd.

Extra informatie

Alleen als er een verzekerde schade aan je woonhuis is (bijvoorbeeld door brand), zijn de kosten van tuinaanleg wel meeverzekerd tot maximaal € 12.500,-.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Controleer je polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis in geval van zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien. Ook bij stormschade en bij schades die alleen verzekerd zijn als je een allrisk dekking hebt, geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet verzekerd. Wij vergoeden wel schade door brand of explosie die door een overstroming is veroorzaakt. Ook vergoeden wij schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als dit water uitsluitend door een hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden.

Extra informatie

Onder hevige plaatselijke regenval verstaan wij neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur of 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.