Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan je elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door omstandigheden waar je geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, diefstal of kortsluiting. Kijk voor een volledig overzicht van de dekkingen in je polisvoorwaarden.

Opruimingskosten

Bovengrondse opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Behalve als hiervoor een extra bedrag op het polisblad staat. Dan geldt dat bedrag als het verzekerde bedrag.

Schadevergoeding

Bij een herstelbare schade vergoeden wij de herstelkosten, tot maximaal de nieuw- of vervangingswaarde. Afhankelijk van de waarde die van toepassing is. Als herstel niet mogelijk is, vergoeden wij op basis van nieuwwaarde.

Extra informatie

In een aantal gevallen gaan we uit van vervangingswaarde. Bijvoorbeeld als je de elektronica niet vervangt, of als je ons niet binnen 12 maanden laat weten of je de verzekerde elektronica gaat vervangen, repareren of je bedrijf gaat voortzetten. Een compleet overzicht vind je in de polisvoorwaarden

 

Extra kosten

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om te voorkomen dat je werk stilvalt na een gedekte schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur, kosten van vervoer van vervangende elektronica en kosten voor spoedig herstel van de elektronica. Wij vergoeden maximaal € 2.500,- per verzekeringsjaar voor de extra kosten.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

In een aantal gevallen is de elektronica ook buiten je gebouw of bedrijfsterrein verzekerd. Dit moet wel binnen Nederland zijn. De maximale uikering is € 2.500,- per verzekeringsjaar.

Extra informatie

Je elektronica is verzekerd als deze zich bevindt in je privéwoning of van je werknemers. De gedekte evenementen in dit geval staan op het polisblad. Of in een motorrijtuig dat je bedrijfsmatig gebruikt. Dit geldt alleen als de elektronica buiten het zicht in het afgesloten motorrijtuig ligt en omdat dit past binnen de verzekerde hoedanigheid. Diefstal na braak is verzekerd als dit gebeurt tussen 6.00u en 22.00u.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en slecht onderhoud van het gebouw is niet verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Schade aan software veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wissen van computerprogramma’s of computerbestanden, is niet verzekerd. Er is wel dekking als de schade is veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis, zoals brand, piekspanning en inductie. Kijk voor een volledig overzicht in je polisvoorwaarden.

Reconstructiekosten

De kosten van reconstructie van je administratie is niet verzekerd. 

Schade aan zonnepaneel/-collector stroomsysteem

Is niet verzekerd.

Leverings- of onderhoudscontract

Wij vergoeden niet als u de schade kunt verhalen op grond van een leverings- of onderhoudscontract of andere overeenkomst.

Leegstand

Schade is niet verzekerd in de periode dat het gebouw langer dan twee maanden aaneengesloten niet meer in gebruik is.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt ook als het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is, leeg staat of een zelfstandig deel daarvan leeg staat of in aanbouw of verbouw is, zolang het gebouw niet water- en winddicht is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico staat op je polisblad.

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden in welke situaties er een afwijkend eigen risico van toepassing kan zijn.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd op de locatie(s) waar de verzekerde elektronica zich volgens het polisblad bevindt.

Extra informatie

In een aantal gevallen is de elektronica ook buiten je gebouw of bedrijfsterrein verzekerd. In de polisvoorwaarden staat waar je bent verzekerd en waar je aan moet voldoen. De maximale uikering is € 2.500,- per verzekeringsjaar.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.