Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je bromfiets vergoeden wij op basis van de dagwaarde van de bromfiets.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Schade aan je eigen bromfiets is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is, bijvoorbeeld een botsing. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: schade aan kleding en/of helm

Als je de bromfiets Volledig Casco hebt verzekerd, zijn de kosten voor schade aan kleding en/of helm ook verzekerd. Er moet wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis en hierdoor moet ook schade aan je bromfiets zijn ontstaan. Wij vergoeden maximaal € 500,- per opzittende.

Keuze: Examendekking

Heb je rijles en rijexamen (dit is ook de tussentijdse toets) meeverzekerd? Dan ben je verzekerd voor ‘Examendekking’. Dit is het betaalde of te betalen praktijkexamengeld dat door het CBR is vastgesteld. Plus eenmaal het rijlesgeld voor 60 minuten, zoals je dat doorberekent aan je leerling.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat in welke gevallen je recht hebt op vergoeding.

Keuze: Aanvullende verzekeringen

Je kunt aanvullend de volgende verzekeringen afsluiten: Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden, Schadeverzekering voor in- en opzittenden en Verhaalsrechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Opvoeren van de bromfiets

Niet verzekerd is schade of verlies door het rijden met een snelheid die hoger is dan wettelijk mag, als die snelheid mogelijk is door wijzigingen in de standaarduitvoering van de bromfiets.

Schade tijdens verhuur, leasing, rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je bromfiets voor verhuur, leasing, rijles en rijexamen is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Extra informatie

Bij verhuur en leasing (indien meeverzekerd) is schade veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 21 jaar niet verzekerd.

Schade tijdens betaald vervoer

Schade die is ontstaan tijdens betaald vervoer van personen of spullen is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd als het gaat om vervoer in de particuliere sfeer tegen een kleine onkosten vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er gewoonlijk iemand anders op de bromfiets, die jonger is dan 24 jaar? Dan kan dit invloed hebben op de premie. Mocht deze jonge bestuurder niet bekend zijn bij ons, dan wordt de schade mogelijk niet geheel vergoed.

Eigen risico

Bij schade aan je bromfiets geldt standaard een eigen risico van € 110,- per gebeurtenis. Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico. Je krijgt dan korting op de premie. 

Beveiliging

Je bromfiets moet zijn afgesloten met een ART-goedgekeurd bromfiets- of bromscooterslot en met het door de fabrikant aangebrachte standaardslot. Als je hieraan niet voldoet, vergoeden wij bij diefstal en joyriding de schade niet.

Extra informatie

Het aantal sterren waaraan het ART-slot minimaal moet voldoen, staat op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.