Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die wordt veroorzaakt door of met je camper. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kun je ook schade aan je eigen camper verzekeren. Ook kun je kiezen voor overige aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je camper veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Je hebt recht op hulpverlening als je camper door een ongeval niet meer kan rijden of is gestolen. Of als de bestuurder en de passagiers de camper niet kunnen besturen door een ongeval of ziekte. In het buitenland heb je ook recht op hulpverlening als je camper door een mechanisch gebrek (pech) niet meer kan rijden. Neem eerst contact op met de alarmcentrale.

Extra informatie

Je hebt recht op bewaken, slepen en stallen van de camper. Ook heb je recht op vervoer van de camper en gelijktijdig vervoer van bestuurder en passagiers naar één adres binnen Nederland. In het buitenland heb je ook nog recht op bergen en slepen van de camper naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf waar schade kan worden beoordeeld en hersteld. Voor vervoer vanuit het buitenland gelden voorwaarden.

Keuze: reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de camper Casco te zijn verzekerd. De verzekerde gebeurtenissen bij Beperkt Casco en bij Volledig Casco vind je in de polisvoorwaarden. 

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je camper krijg je de nieuwwaarde, de nieuwwaarde met waarde-aftrek of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd van je camper.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare camper. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Spullen in de camper zijn verzekerd. Wij bedoelen bijvoorbeeld servies, beddengoed, levensmiddelen en (kampeer)meubelen. Ook de uitrusting is verzekerd, zoals de voortenten, luifel, stormankers, fietsdragers en dergelijke accessoires. Onder andere kleding, sportuitrusting, juwelen en mobiele beeld- en geluidsapparatuur zijn uitgesloten.

Extra informatie

Je hebt dekking voor schade of verlies door onder andere brand, diefstal na braak aan de camper, vandalisme en botsen.

Keuze: ruitschade

Ruitbreuk of breuk van andere glazen delen is verzekerd en valt onder de Beperkt Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen camper

Schade aan je eigen camper is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is, bijvoorbeeld een botsing. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: pechhulp

Je bent verzekerd voor hulp en kosten bij pech in het buitenland. Met pech bedoelen wij elk mechanisch of elektronisch defect van je camper. Vraag wel eerst toestemming aan de alarmcentrale.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden lees je welke hulp en kosten bij pech verzekerd kan zijn. Het betreft onder andere reparatie ter plekke, transport van de camper naar dichtsbijzijnde garagebedrijf, vervoer van bestuurder en passagiers, hotelkosten en vervangend vervoer. De pechhulpverzekering is enkel bestemd voor Campers met het gebruik (zakelijke) verhuur.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je camper. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je camper.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je camper. 

Wanneer keren wij niet uit?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Schade tijdens verhuur, leasing, rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je camper voor verhuur, leasing, rijles en rijexamen is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Extra informatie

Ook schade die is ontstaan tijdens het gebruik van je camper voor permanente bewoning is niet verzekerd.

Schade tijdens betaald vervoer

Schade die is ontstaan tijdens betaald vervoer van personen of spullen is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd als het gaat om vervoer in de particuliere sfeer tegen een kleine onkosten vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verhuur van je camper kan optioneel meeverzekerd worden. Hiervoor gelden aparte tarieven en richtlijnen. Neem hiervoor contact met ons op.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico bij schade die je met je camper aan anderen toebrengt. Bij schade aan je eigen camper heb je een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis. Bij vervanging van een beschadigde ruit geldt ook een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis. Als de beschadigde ruit kan worden gerepareerd met kunsthars heb je geen eigen risico.  

Extra informatie

Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico dan € 135,- per gebeurtenis. Je krijgt dan korting op de premie.   

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde en de leeftijd van je camper kunnen wij eisen stellen aan de beveiliging van je camper.  

Extra informatie

Als je camper niet voldoet aan onze beveiligingseisen, kunnen wij besluiten om de schade niet uit te keren. Bijvoorbeeld als je camper is gestolen.

Vergoeding bij totaal verlies, diefstal of vermissing

Bij totaal verlies, diefstal of vermissing vergoeden wij op basis van de waarde van je camper. Wij vergoeden dan op basis van nieuwwaarde, nieuwwaarde met waarde-aftrek of dagwaarde.

Extra informatie

Welke waarde van toepassing is, kun je vinden in de polisvoorwaarden.  

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.