Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je caravan of vouwwagen. Of schade die je losgekoppelde caravan of vouwwagen veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je toercaravan of vouwwagen verzekerd is.

Keuze: hulpverlening na een ongeval

Als je hebt gekozen voor de uitgebreide dekking en je caravan is op het moment van schade niet ouder dan 5 jaar, dan vergoeden we onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Wij gaan uit van de nieuwwaarde als je hebt gekozen voor de uitgebreide dekking. En je caravan niet ouder is dan 8 jaar. Is de caravan ouder dan 5 jaar en jonger dan 8 jaar dan brengen we voor elke maand dat de caravan ouder is dan 5 jaar 2% van de nieuwwaarde in mindering. Met een maximum van 20% voor een heel jaar. In andere gevallen vergoeden we de dagwaarde.

Extra informatie

Met nieuwwaarde bedoelen wij de prijs die op het moment van de gebeurtenis geldt voor een nieuwe caravan van hetzelfde merk, model, type en uitvoering. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

Wij vergoeden de volledige reparatiekosten als de reparatie is uitgevoerd door een BOVAG of FOCWA caravanbedrijf. Je moet ons van de reparatie een originele rekening sturen. Voldoe je hier niet aan, dan vergoeden wij minder. Hoeveel wij dan vergoeden, hangt af van de ouderdom van je caravan.

Extra informatie

Als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde dan vergoeden wij op basis van totaal verlies. Dit is ook zo als reparatie technisch niet verantwoord is.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing, bliksem, neeerslag en aardverschuiving is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

De inboedel is verzekerd als deze op het polisblad staat. Wij bedoelen bijvoorbeeld servies, beddengoed, levensmiddelen en (kampeer)meubelen. Onder andere kleding, sportuitrusting, juwelen en mobiele beeld- en geluidsapparatuur zijn uitgesloten.

Keuze: uitrusting

De accessoires en uitrusting zijn verzekerd als deze zijn opgenomen in het verzekerd bedrag van de caravan. Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, bijzettent of schotelantenne is dan verzekerd.

Keuze: Uitgebreide dekking

Heb je gekozen voor de uitgebreide dekking? En is de caravan op het moment van schade niet ouder dan 5 jaar? Dan vergoeden wij de schade door een constructie- of materiaalfout. Zowel voor de oorzaak zelf als de gevolgen ervan aan de caravan. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden, zoals dat je bij het afsluiten van de verzekering niets wist van de fout.

Rechtsbijstand

Je bent verzekerd in het geval dat je schade aan de caravan wil verhalen op een wettelijk aansprakelijke derde.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Verhuur of ander gebruik dan recreatie

Schade ontstaan tijdens verhuur of een ander gebruik dan recreatie is niet verzekerd. Tenzij op uw polisblad staat dat dit wel is verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan (snelheids)wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de caravan is bestemd, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade aan je caravan of meeverzekerde toebehoren geldt standaard een eigen risico van € 110,- per gebeurtenis. Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico. Je krijgt dan korting op de premie. 

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde en de leeftijd van je caravan kunnen wij eisen stellen aan de beveiliging van je caravan.  

Extra informatie

Als je caravan niet voldoet aan onze beveiligingseisen, keren wij de schade mogelijk niet uit. Bijvoorbeeld als je caravan is gestolen.

Waar ben ik gedekt?

Een toercaravan is verzekerd in heel Europa en in de niet-Europese landen die aan de Middellandse Zee grenzen.

Extra informatie

Een toercaravan die buiten Nederland verblijft maar binnen het gedekte gebied, is gedurende maximaal zes aaneengesloten maanden verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.