Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die je moet maken als gevolg van een bedrijfsstilstand. Voor het herstellen of voortzetten van uw bedrijfsactiviteiten.

Extra informatie

Voorbeelden van te maken kosten zijn de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte of computerapparatuur.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de extra kosten die je moet maken als gevolg van schade aan of verlies van je gebouw, bedrijfsuitrusting, inventaris of goederen in het gebouw.

Extra informatie

Met extra kosten bedoelen wij de extra kosten die je moet maken voor het voortzetten van je gebruikelijke werkzaamheden op je verzekerde locatie. Of in een ander gebouw als dit noodzakelijk is. En ook de extra kosten die je moet maken om de omzet of productie weer op het niveau te brengen van voor de schadegebeurtenis. Gedurende de uitkeringstermijn die op je polisblad staat.

Verzekerd bedrag

De extra kosten worden verzekerd op basis van premier risque. Wij vergoeden tot maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag.

Extra informatie

Bij premier risque wordt een schade volledig uitgekeerd tot maximaal het verzekerd bedrag.

Verzekerde evenementen

De extra kostenverzekering vergoedt onder andere schade als gevolg van brand en brandblussing, blikseminslag, ontploffing, storm, diefstal na braak en vandalisme. Kijk voor een volledig overzicht van de verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming en verontreiniging van bodem, lucht en water. Ook schade door opzet en grove schuld is niet verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Schade aan software

Extra kosten door schade aan software veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wissen van computerprogramma’s of computerbestanden, is niet verzekerd.

Herstelkosten

De herstelkosten van de schade zelf zijn niet verzekerd.

Extra informatie

De materiële schade aan het gebouw en de inventaris na brand of inbraak kun je verzekeren op een gebouwenverzekering en een inventarisverzekering.

Brutowinst

Je bent niet verzekerd voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten).

Extra informatie

Als je de brutowinst van je bedrijf wil verzekeren, dan kies je voor een bedrijfsschadeverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen standaard eigen risico.

Extra informatie

Wanneer er een (vrijwillig) eigen risico van toepassing is, staat dat vermeld op het polisblad.

Uitkeringstermijn

De afgesproken uitkeringstermijn vind je terug op je polisblad.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je in welke gevallen er een andere uitkeringstermijn geldt. Bijvoorbeeld als je je bedrijf opheft.

Leegstand

Het aantal verzekerde gebeurtenissen is beperkt tot brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en storm in de periode dat het gebouw langer dan twee maanden aaneengesloten niet meer in gebruik is.

Extra informatie

Deze beperking geldt ook als het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is, leeg staat of een zelfstandig deel daarvan leeg staat of in aanbouw of verbouw is, zolang het gebouw niet water- en winddicht is.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.