Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Een garageverzekering dekt schade aan anderen als gevolg van je werkzaamheden, en schade aan anderen die toegebracht is door je motorrijtuigen of die van je klanten als je ze onder je hebt voor reparatie of onderhoud. En je kunt kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

De verzekering bestaat uit een aantal modules. Je kunt zelf kiezen waarvoor je verzekerd wilt zijn. Een aantal modules zijn vaste onderdelen in het pakket.

Aansprakelijkheid bedrijf

Je bent verzekerd voor schade die jij of een medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als je hiervoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Schade aan objecten van klanten (bijvoorbeeld motorrijtuigen) is niet gedekt onder deze verzekering. Dit is verzekerd onder de module cliëntenobjecten.

Aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Je bent verzekerd voor schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, als de schade wordt veroorzaakt met een motorrijtuig van jou of jouw bedrijf of voorzien is van jouw handelaarskentekenplaat. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Extra informatie

Ook schade veroorzaakt met het motorrijtuig van een klant die aan jouw bedrijf is toevertrouwd voor bewerking is gedekt. Wel kunnen we dan de schade verhalen bij de verzekering van je klant. Je bent ook verzekerd voor schade aan jouw eigen spullen, maar alleen als de schade is toegebracht door een medewerker tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor het bedrijf.

Keuze: rechtsbijstand

Deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw motorrijtuigen en aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie.

Schade aan voertuigen van klanten

Je bent verzekerd voor schade aan objecten (bijvoorbeeld motorrijtuigen) die je klanten aan jouw bedrijf hebben toevertrouwd voor bewerking. De bewerking moet passen binnen de bedrijfsactiviteiten die op je polis staan vermeld.

Extra informatie

Voor bepaalde schades, bijvoorbeeld bij brand of ontploffing, geldt een lager verzekerd bedrag. De verzekerde bedragen staan op je polis of in de voorwaarden.

Keuze: casco

Je bent verzekerd voor schade aan motorrijtuigen in de handelsvoorraad en de eigen rijrisico's. Ook aanhangers en opleggers zijn verzekerd.

Extra informatie

Afhankelijk van het bouwjaar van het motorrijtuig, oplegger of aanhanger geldt er een volledig casco of een beperkte casco dekking. Welke termijn hiervoor geldt staat op je polisblad en in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade die is ontstaan tijdens vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat als je een motorrijtuig verhuurt, is niet verzekerd. Een motorrijtuig dat wordt gebruikt als vervangend vervoer voor een klant is wel verzekerd, ook als je hier een vergoeding voor vraagt. Bijvoorbeeld tijdens reparatie van het motorrijtuig van je klant.

Niet goed uitgevoerde werkzaamheden

Het opnieuw uitvoeren van je werkzaamheden die niet of niet goed zijn uitgevoerd, is niet verzekerd.

Extra informatie

De eventuele extra schade aan het motorrijtuig van de klant is wel gedekt.

Vervoer tegen betaling

Motorrijtuigen die worden gebruikt voor vervoer van personen of goederen (bijvoorbeeld een motorrijtuig) tegen betaling is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de vaste modules en op de module Casco Handelsvoorraad kun je een schadeverloopkorting van 30% ontvangen. Als je een schade claimt, dan kan de korting van die betreffende module geheel of gedeeltelijk vervallen in het volgende verzekeringsjaar.   

Extra informatie

Hoe wij de korting berekenen, lichten wij toe in de polisvoorwaarden van die betreffende modules. 

Eigen risico

Het eigen risico verschilt per dekking. De eigen risico's staan op je polis.

Preventie

Ontstaat er (extra) schade omdat je niet aan onze preventie-eisen voldoet? Dan krijg je geen uitkering bij schade.

Vestigingen in het buitenland

Vestigingen van je bedrijf buiten Nederland zijn niet verzekerd. 

Extra informatie

Stal je motorrijtuigen in het buitenland? Tot 25 kilometer over de Nederlandse grens zijn deze motorrijtuigen van je Nederlandse vestigingen wel verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Met de dekking Bedrijfsaansprakelijkheid ben je verzekerd in Europa en voor aansprakelijkheid tijdens zakenreizen in de hele wereld. Met de dekking Cliëntenobjecten ben je verzekerd in Europa en in de niet-Europese landen die aan de Middellandse Zee grenzen. Met de dekkingen WAM en Casco ben je verzekerd in de landen die op het internationaal verzekeringsbewijs staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.