Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder meer gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Je geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Wat is verzekerd?

Contant geld of waardepapieren in je bedrijf, in je woning en in de nachtkluis bij de bank. Ook tijdens vervoer.

Tijdens vervoer

Het geld is verzekerd tijdens vervoer door jezelf, of door een volwassen persoon in opdracht van jou, of door volwassen personen in opdracht van jou, of door een erkend geldtransportbedrijf. Er is dekking tijdens vervoer tussen je bedrijf, je woning en de bank.

Extra informatie

Afhankelijk van de vervoerde waarden stellen we hogere eisen aan het vervoer. Deze eisen vind je in de polisvoorwaarden. Als het vervoer niet voldoet aan de eisen, vergoeden wij de schade niet.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

Verzekerd zijn geld en waardepapieren die in je bedrijf aanwezig zijn. Er moet toezicht zijn. Als jij of je werknemers niet aanwezig zijn, moet het geld opgeborgen zijn in een afgesloten, goedgekeurde kluis. 

Extra informatie

In je woning is geld verzekerd tijdens officieel erkende feestdagen, voor maximaal vier aaneensluitende dagen. Afhankelijk van de geldwaarde en de gebeurtenis, moet het geld opgeborgen zijn in een afgesloten, goedgekeurde kluis. Ook is geld verzekerd in de nachtkluis bij de bank, op voorwaarde dat je voldoet aan de eisen van het gebruik van een nachtkluis of safeloket van die bank. Zie ook de polisvoorwaarden. 

Overval of afpersing

Verzekerd is afpersing en/of diefstal waarbij de dader geweld gebruikt tegen personen of daarmee dreigt.  

Vals geld

Verzekerd is schade door betaling met valse bankbiljetten. Het moet dan gaan om in ontvangst genomen bankpapier waarvan later blijkt dat het vervalst is.

Kosten voor vervanging

Verzekerd zijn de kosten van vervanging of wijziging van de sleutel(s) of het slot van de kluis. Het maken van die kosten moet noodzakelijk zijn geworden door afpersing of diefstal met geweld of bedreiging met geweld tegen personen. Deze kosten zijn verzekerd tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een schade door opzet. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Fraude en oplichting

Je bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door een (poging tot een) vermogensdelict van je personeelslid. Je bent ook niet verzekerd als de schade ontstaat door een werknemer waarvan je weet of hoorde te weten dat hij al eerder een vermogensmisdrijf heeft gepleegd.

Extra informatie

Ook als je zelf of je vennoot, bestuurder, (statutair) directeur of commissaris van je bedrijf een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, ben je niet verzekerd.

Betaalautomaten

Je bent niet verzekerd tegen het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als niemand van het bedrijf aanwezig is, ben je alleen verzekerd als het geld opgeborgen is een afgesloten kluis die aan de richtlijnen voldoet.

Eigen risico

Het eigen risico staat op je polisblad. 

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden in welke situaties er een afwijkend eigen risico van toepassing kan zijn.

Vervoer

Bij vervoer dien je te voldoen aan de eisen die wij daaraan stellen. Hoe hoger het vervoerde bedrag, hoe hoger de eisen. In de polisvoorwaarden lees je onze eisen bij vervoer.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Extra informatie

Bij vervoer van geld is daar één uitzondering op. Als er vervoer van geld is tussen twee plaatsen in Nederland, mag dat ook over buitenlands grondgebied. Maar alleen als dat de meest voor de hand liggende route is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.