Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade van je werknemers die zij oplopen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor jouw bedrijf. Het gaat daarbij om schade aan spullen en om schade aan personen.

Wat is verzekerd?

In de wet staat dat iedere werkgever zich als 'goed' werkgever moet gedragen. Om aan deze plicht te voldoen moet je een adequate voorziening of verzekering hebben die de schade van werknemers kan vergoeden. Heb je dit niet geregeld dan ben je zelf schadevergoedingsplichtig. Met deze verzekering voldoe je aan de wettelijke schadevergoedingsplicht. 

Verzekerd bedrag

In Rubriek A kun je kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- of € 2.500.000,- per gebeurtenis. In Rubriek B krijgt de werknemer een uitkering bij overlijden (1 keer bruto jaarsalaris) en bij blijvende invaliditeit (maximaal 2 keer bruto jaarsalaris, afhankelijk van de mate van invaliditeit).  

Rubriek A: Werkgerelateerde ongevallen

In Rubriek A vergoeden we de schade die je werknemers lijden door ongevallen tijdens werkzaamheden voor je bedrijf. Hiermee bedoelen we ook verkeersdeelname per auto, per fiets, te voet of als passagier in het openbaar vervoer. De werkzaamheden moeten wel passen binnen de verzekerde hoedanigheid van je bedrijf. 

Extra informatie

Ook is er dekking tijdens andere activiteiten die te maken hebben met je bedrijf, zoals bedrijfsuitjes, bedrijfsfeesten, opleidingen en zakenreizen, alsmede tijdens woon-werk verkeer.

 

Keuze: Rubriek B: Ongevallen in overige situaties

Als je Rubriek B kiest, zijn je werknemers met een arbeidsovereenkomst ook verzekerd voor ongevallen in privé situaties. Er wordt een bedrag uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit, ongeacht de schuldvraag en de daadwerkelijk gemaakte kosten. De uitkering is gebaseerd op het bruto jaarsalaris van je werknemer.    

Extra informatie

De uitkering van de extra overlijdensdekking en rubriek B samen is maximaal € 225.000,- per persoon of € 1.250.000,- per gebeurtenis als er meerdere personen betrokken zijn.

Extra overlijdensdekking

Voor je medewerkers met een arbeidsovereenkomst, meewerkende familieleden en jezelf geldt standaard een overlijdensdekking van € 25.000,- per persoon.

Juridische hulp

Als het ongeval is verzekerd, vergoeden wij ook de kosten voor rechtsbijstand en gevoerde procedures. Wel dienen wij vooraf toestemming of opdracht hiervoor te geven.

Wie zijn verzekerd in Rubriek A?

Wij zien personeel in loondienst, je meewerkende familieleden en huisgenoten, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs en gedetacheerden als je werknemers.

Extra informatie

Ook ZZP'ers zien wij als je werknemers, wanneer zij dezelfde werkzaamheden uitvoeren als het je eigen personeel.

Wie zijn verzekerd in Rubriek B?

Deze dekking geldt uitsluitend voor je werknemers, waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als je aansprakelijk bent voor een ongeval, omdat je niet hebt voldaan aan je plicht als werkgever voor veilige werkomstandigheden. Behalve als het ongeval is veroorzaakt met of door een motorrijtuig.

Opzet of grove schuld

Als je werknemer het ongeval met opzet of door grove schuld heeft veroorzaakt, is dit niet verzekerd.

Extra informatie

Ook als het ongeval is ontstaan tijdens deelname aan gevaarlijke activiteiten (zoals snelheidswedstrijden met motor- of vaartuigen, vechtsporten en bergtochten), is dit niet verzekerd.

Alcohol, drugs en geneesmiddelen

Schade door een ongeval is niet verzekerd, als je werknemer dit ongeval heeft veroorzaakt als gevolg van gebruik van alcohol, drugs, geneesmiddelen of soortgelijke middelen.

Extra informatie

Schade door een ongeval is ook niet verzekerd, als je werknemer als bestuurder of verkeersdeelnemer heeft geweigerd mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef.

Uitkering uit een andere verzekering

Wij vergoeden geen schade als je werknemer een uitkering krijgt uit een andere verzekering. Bijvoorbeeld een uitkering uit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een motorrijtuigverzekering of een sociale voorziening. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Schade aan spullen

Schade aan spullen wordt alleen vergoed als de schade tenminste € 750,- bedraagt.

Whiplash

De uitkering in Rubriek B bij een whiplash is maximaal 5% van het verzekerd bedrag.

Bestaande aandoeningen

Is er voor het ongeval al een gedeeltelijk (functie)verlies van een orgaan of lichaamsdeel aanwezig? Dan verminderen wij voor Rubriek B de uitkering met een evenredig deel.

Extra informatie

Bijvoorbeeld. Een gezond persoon met een longfunctie van 100% heeft na een ongeval nog maar 30% longfunctie. Dit is dan een functieverlies van 70%. Iemand met een bestaande longfunctie van 60% die na een ongeval nog 30% overheeft, heeft een functieverlies van 50%.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.