Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals de inrichting van je bedrijf en machines.

Wat is verzekerd?

Je bedrijfsuitrusting, inventaris en goederen zijn onder andere verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. Het verzekerd bedrag staat op je polisblad. Kijk voor een volledig overzicht van de dekkingen in je polisvoorwaarden.

Inventaris en voorraad

We hanteren verschillende waardebegrippen, waaronder nieuwwaarde, taxatiewaarde en vervangingswaarde. Kijk voor een volledig overzicht van hoe wij de schadevergoeding vaststellen in je polisvoorwaarden.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de onmiddellijke kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Wij vergoeden deze kosten tot een maximum van 50% van het verzekerd bedrag van de betreffende locatie.

Koelschade

We vergoeden bederf van inhoud door storing in of uitval van koel- en diepvriesinrichtingen tot een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis.

Huurdersbelang

Veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan je pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering. Kijk voor een volledig overzicht van deze dekking in je polisvoorwaarden.

Zeecontainer

Je bent verzekerd voor schade aan of verlies van verzekerde zaken die zich bevinden in een zeecontainer. De zeecontainer moet staan op een afgesloten terrein op de locatie die op je polisblad staat. Kijk voor een volledig overzicht van deze dekking en voor de beveiligseisen aan de zeecontainer in je polisvoorwaarden.

AED

Verzekerd is een automatische externe defibrillator (AED) bevestigd in een daarvoor bestemde AED-kast aan de buitenkant van het gebouw. Deze is verzekerd voor brand, ontploffing, luchtvaartuigen, blikseminslag, diefstal en storm tot maximaal € 1.500,- per verzekeringsjaar.

Zomer- en winterbanden

De verzekerde gebeurtenissen zijn beperkt tot brand, storm en diefstal na braak tot maximaal € 20.000,- bij opslag van zomer- en winterbanden. In- of exclusief de velgen. Het gaat hierbij om de zomer- en winterbanden van je klanten. Deze zomer- en winterbanden zijn verzekerd voor de dagwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en slecht onderhoud van het gebouw is niet verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Schade door software

Niet verzekerd zijn gebeurtenissen die verband houden met schade aan of verlies van software veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wissen van computerprogramma’s of computerbestanden.

Verontreiniging

Niet verzekerd zijn de kosten om de verontreiniging van grond of water weg te nemen of te isoleren.

Gebrekkige zonnepanelen

Niet verzekerd zijn gebrekkige, beschadigde of niet werkende zonnepanelen of zonnecollectoren als de schade is ontstaan door onder andere dieren, vandalisme, extreme weersomstandigheden, agressieve dampen, vloeistoffen, slijtage en oneigenlijk gebruik. Het volledige overzicht vind je in de polisvoorwaarden.  

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico staat op je polisblad. 

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden in welke situaties er een afwijkend eigen risico van toepassing kan zijn.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

 

Leegstand

Het aantal verzekerde gebeurtenissen is beperkt tot brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en storm in de periode dat het gebouw langer dan twee maanden aaneengesloten niet meer in gebruik is.

Extra informatie

Deze beperking geldt ook als het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is, leeg staat of een zelfstandig deel daarvan leeg staat of in aanbouw of verbouw is, zolang het gebouw niet water- en winddicht is.

Onderverzekering

Als je inventaris niet is getaxeerd, heb je risico op onderverzekering. Als bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde, dan krijg je de schade naar verhouding vergoed.   

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan. Ook bent je verzekerd op locaties binnen Europa die niet op het polisblad staan, als de verzekerde zaken zich bevinden in gebouwen.

Extra informatie

Met Europa bedoelen wij de landen van de Europese Unie, Andorra, (Turks) Cyprus, IJsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.