Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een Loonwerkers arbeidsongeschiktheidsverzekering ben je verzekerd van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

De Loonwerkers arbeidsongeschiktheidsverzekering is er voor zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders die niet (vrijwillig of verplicht) zijn verzekerd vanuit de sociale verzekeringen.

Wat is verzekerd?

Als je arbeidsongeschikt bent keren wij uit op basis van het verzekerde bedrag en het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Extra informatie

Iedere drie jaar vragen we werkzaamheden en inkomensgegevens op om je verzekering actueel te houden.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel je nog kunt werken en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

De uitkering wordt berekend door het verzekerd bedrag te vermeningvuldigen met het uitkeringspercentage. De uitkering wordt maandelijks betaald. Na arbeidsongeschiktheid behaald inkomen is niet van invloed op de hoogte van de uitkering.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Met arbeidsongeschiktheid bedoelen wij objectief medisch vast te stellen stoornissen die het gevolg zijn van ziekte of een ongeval, waardoor je beperkt bent in je functioneren.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid: wij beoordelen de arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden je niet meer kunt uitvoeren. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij jouw beroep of onderneming horen.

Extra informatie

Je kunt ook kiezen voor passende arbeid. Bij passende arbeid kijken we of er ander werk is dat je nog wel kunt uitvoeren. We kijken daarbij naar je opleiding en werkervaring. Je bent voor ons bij passende arbeid minder snel arbeidsongeschikt dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Extra informatie

Als je een hogere uitkeringsdrempel kiest, dan betekent dit dat je minder snel een uitkering krijgt.

Preventie en re-integratie

Wij helpen bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en staan je bij in het verminderen van arbeidsongeschiktheid en het terugkeren in het arbeidsproces.

Keuze: Indexering

Je kunt ervoor kiezen om de uitkering en/of het verzekerd bedrag jaarlijks te laten stijgen.

Extra informatie

Als je hebt gekozen voor indexering wordt de uitkering na een jaar arbeidsongeschiktheid jaarlijks verhoogd met een vast percentage.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms ontvang je, ondanks dat je arbeidsongeschikt bent, geen uitkering. Hieronder zijn enkele situaties genoemd waarin dat het geval is.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden kun je alle situaties lezen waarin er geen recht op een uitkering is.

Opzet of roekeloosheid

Ben je arbeidsongeschiktheid geraakt door opzet of roekeloosheid, dan heb je geen recht op een uitkering.

Fraude, misleiding of wanbetaling

Is er sprake van fraude, misleiding of heb je de premie niet (tijdig) betaald? Dan heb je geen recht op een uitkering.

Alcohol, drugs en medicijnen

Ben je arbeidsongeschikt door gebruik van (bovenmatig) gebruik van alcohol, dan krijgt u geen uitkering. Ook als je arbeidsongeschikt bent door gebruik van geneesmiddelen of verdovende, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen. Tenzij je kunt aantonen dat je een dergelijk middel op en volgens medisch voorschrift gebruikt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Extra informatie

Inkomensverzekeraars zijn verplicht om inhoudingen af te dragen aan de belastingdienst. Je ontvangt daarom een netto uitkering.

Wachttijd

Dit is de periode waarin je nog geen uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt bent. Je kiest zelf een eigenrisicotermijn (14, 30, 60, 90, 180, 270, 365 of 730 dagen). Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. In die periode ontvang je geen uitkering. Val je binnen 4 weken na herstel weer uit, dan passen we de eigenrisicotermijn niet opnieuw toe.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Ook kan er een medisch onderzoek (keuring) door een arts worden gevraagd. Dit gebeurt meestal als je een hoog bedrag wilt verzekeren. De kosten voor dit onderzoek worden door ons betaald.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 67. Voor enkele zeer zware beroepen is de eindleeftijd lager. Na het bereiken van de eindleeftijd eindigt de verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Extra informatie

We beëindigen de verzekering altijd als je stopt met de bedrijfsactiviteiten of de werkzaamheden behorende bij het beroep, bij volledige inloondiensttreding en bij faillissement.