Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je de continuïteit van je autowasbedrijf veilig stelt, ondanks een tijdelijke uitval van je wasmachines en schoonmaakinstallaties.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vaste kosten die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de machines nagenoeg onverminderd doorgaan, zoals huur, afschrijvingen etc. Ook de nettowinst die het bedrijf zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen is verzekerd.

Extra informatie

Deze verzekering is een aanvulling op de machinebreukverzekering.

Schadevergoeding

De verzekering dekt schade die voortvloeit uit materiële beschadiging van de verzekerde machine(s), veroorzaakt door door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Keuze: uitkeringstermijn in maanden

Je kunt zelf de termijn kiezen waarbinnen de bedrijfsschade verzekerd is.

Extra kosten

Je bent ook verzekerd voor de extra kosten die je maakt om de machine weer op gang te brengen of op gang te houden, de productie weer op gang te brengen of op gang te houden of de bedrijfsschade van de machine te beperken.

Extra informatie

Deze extra kosten zijn alleen verzekerd als wij hier vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of een constructiefout. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Herstelkosten machine

Kosten voor het herstellen van de beschadigde machine(s) worden niet vergoed. Dit is verzekerd op de machinebreukverzekering.

Indirecte schade

Schade aan auto's en andere spullen in de machine wordt niet vergoed.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die je bedrijf krijgt voor contractbreuk of als je niet of te laat een opdracht uitvoert.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op de machinebreukbedrijfsschadeverzekering is standaard een eigen risico van 1 dag per gebeurtenis van toepassing. Meer dagen eigen risico is ook mogelijk.

Uitkeringstermijn

De afgesproken uitkeringstermijn vind je terug op je polisblad.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je in welke gevallen er een andere uitkeringstermijn geldt. Bijvoorbeeld als je je bedrijf opheft.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leverings-of onderhoudscontract

Je dient het leverings- of onderhoudscontract voor de machines in stand te houden tijdens de looptijd van deze verzekering. Als je dit niet doet, keren wij niet altijd uit.

Alleen in combinatie met machinebreukverzekering

De machines, installaties en apparatuur moeten ook bij ons verzekerd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines op bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.