Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt materiële schade aan wasmachines en schoonmaakinstallaties van autowasbedrijf. 

Extra informatie

Je kunt hierbij denken aan verwerkingsmachines, installaties waar de energie vandaan komt, installaties uit de milieustraat van het bedrijf, technische installaties in gebouwen zoals luchtbehandelingsinstallaties, waterzuiveringsinstallaties en de autopoetsstraat.

Wat is verzekerd?

De machines zijn verzekerd voor materiële schade of verlies door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. De machine is ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de machine zelf. Dat geldt niet als op het polisblad staat dat ‘eigen gebrek’ niet is meeverzekerd

Extra informatie

Met schade of verlies door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis bedoelen wij ook diefstal na braak aan het bedrijfsgebouw waarin de machines staan.

Opruimingskosten

Ook gedekt zijn bovengrondse opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Met bovengrondse opruimingskosten bedoelen wij de kosten voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van de machines. Als dat noodzakelijk is door een verzekerde gebeurtenis. En daarvoor geen behandeling of bewerking van grond of water nodig is.

Schadevergoeding

Als je de machine gaat herstellen, worden de kosten daarvan vergoed. Tenzij herstel meer kost dan de nieuwwaarde of vervangingswaarde van de machine. Als herstel niet mogelijk is vergoeden wij een nieuw aangekocht machine op basis van nieuwwaarde. En een gebruikt aangekochte machine op basis van vervangingswaarde. 

Extra informatie

Er zijjn enkele uitzonderingen, waarbij de vervangingswaarde de basis van de uitkering is. Bijvoorbeeld als je de machine niet vervangt of repareert (tenzij de nieuwwaarde lager is), of als je ons niet binnen 12 maanden hebt doorgegeven of je de machine gaat vervangen, repareren of je bedrijf gaat voortzetten.

In- en uitbouwkosten

In- en uitbouwkosten zijn verzekerd, indien in-en uitbouwkosten noodzakelijk zijn in verband met het herstellen van een schade aan de machine door een verzekerde gebeurtenis.

Transportkosten

Transportkosten zijn verzekerd, indien transport van de machine noodzakelijk is in verband met het herstellen van een schade aan de machine door een verzekerde gebeurtenis.

Extra informatie

Schade tijdens het transport is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en slecht onderhoud van het gebouw is niet verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde evenementen in je polisvoorwaarden.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de machine is niet verzekerd.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine.

Overwerk herstelkosten

Niet verzekerd. Hiervoor kun je een machinebreukbedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Gevolgschade

Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden. Ook bedrijfsschade is niet gedekt. Voor de bedrijfsschade kun je een machinebreukbedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Digitale informatie

Verminking, verandering of wissen van data, besturingssysteem en toepassingsprogrammatuur is niet verzekerd.

Leverings- of onderhoudscontract

Wij vergoeden niet als u de schade kunt verhalen op grond van een leverings- of onderhoudscontract of andere overeenkomst.

Leegstand

Schade is niet verzekerd in de periode dat het gebouw langer dan twee maanden aaneengesloten niet meer in gebruik is.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt ook als het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is, leeg staat of een zelfstandig deel daarvan leeg staat of in aanbouw of verbouw is, zolang het gebouw niet water- en winddicht is.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van de machine niet beïnvloedt, zoals krassen schrammen of deuken is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op de machinebreukverzekering is standaard een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis van toepassing. Een hoger eigen risico is ook mogelijk.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines op bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Extra informatie

Wordt de machine gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd, gereviseerd of verplaatst? Of voor een van deze werkzaamheden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd? En kunnen deze werkzaamheden alleen ergens anders binnen Nederland gebeuren? Dan is je machine ook verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.