Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op je eigen terrein of raakt jouw terrein vervuild doordat van een omliggend terrein een verontreinigende stof is vrijgekomen, dan ben je verzekerd tegen de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging die vanaf jouw terrein op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de kosten van het ongedaan maken van een verontreiniging op jouw locatie en op locaties van anderen als de verontreiniging van jouw locatie afkomstig is of door jouw werkzaamheden is ontstaan.

Extra informatie

Een verontreiniging is de aanwezigheid van een stof in of op de bodem of in het oppervlaktewater in een hoeveelheid die meer is dan dan de normen die overheid hiervoor stelt.  Jouw werkzaamheden moeten passen bij de bedrijfsactiviteit die op je polisblad staat.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die moeten worden gemaakt voor onderzoek naar de verontreiniging en de mogelijkheden om deze ongedaan te maken zijn verzekerd.

Asbest

Komt er asbest vrij door een brand, storm of andere plotselinge gebeurtenis? Dan vallen de kosten voor het wegnemen van het vrijgekomen asbest onder de dekking van deze verzekering.

Extra informatie

Het verwijderen van een (beschadigd) asbestdak of gevelplaten of de verontreiniging die tijdens het verwijderen ontstaat, valt niet onder de dekking van de verzekering. Ook niet als het verwijderen verplicht wordt gesteld door bijvoorbeeld de gemeente. Ook het opruimen van asbest dat vrij komt door slijtage of verwering is niet verzekerd.

Verweersbijstand

Verzekerd zijn de kosten voor het verlenen van verweersbijstand. Bijvoorbeeld bij geschillen over je aansprakelijkheid of met overheid over het opruimen.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als ze in overleg met ons worden gemaakt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je in strijd met de milieuvergunning handelt.

Ondergrondse tanks

Schade die ontstaat door ondergrondse tanks is niet verzekerd.

Extra informatie

Verkoop je brandstoffen dan kan je de ondergrondse tanks wel meeverzekeren op de milieuschadeverzekering. Hiervoor gelden extra eisen. Heb je een ondergrondse tank om bijvoorbeeld brandstof voor eigen gebruik in op te slaan? Dan kan je een tankverzekering sluiten. Vraag je accountmanager of tussenpersoon om meer informatie.

Bestaande verontreinging

Je bent niet verzekerd voor een verontreiniging die er al was voor de ingang van de milieuschadeverzekering. 

Extra informatie

Het is wel mogelijk om de milieuschadeverzekering af te sluiten als er bestaande verontreiniging is, maar deze verontreinging of de gevolgen hiervan zijn dan niet verzekerd. Wij kunnen vragen om een bodemonderzoek om na te gaan of er een bestaande verontreiniging is.  

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alleen verontreinging die ontstaat tijdens de looptijd van de milieuschadeverzekering is verzekerd.

Eigen risico

Er kan een eigen risico van toepassing zijn. Dit staat op je polislad.

Preventie

Je bent verplicht alle redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om verontreiniging te voorkomen of te beperken. Voldoe je daar niet aan, dan kunnen wij niet of minder uitkeren.

Inkomende verontreiniging

Verontreiniging van jouw locatie die afkomstig is van een andere loctatie is alleen verzekerd als dat terrein binnen een straal van 25 kilometer vanaf jouw terrein ligt.

Huurders

Schade en kosten die onstaan door huurders, medehuurders of verhuurder van de verzekerde locatie zijn niet verzekerd behalve als we dit afgesproken hebben. Dit staat dan vermeld op het polisblad.

Extra informatie

Als je zelf de verhuurder bent dan geldt dit alleen voor je huurders.

Werzaamheden bij anderen

Verontreiniging ontstaan tijdens werkzaamheden bij anderen is niet verzekerd als dit wordt veroorzaakt met, door of vanaf een motorrijtuig, vaartuig of vliegtuig.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die op het polisblad staat vermeld. Of voor de locatie waar je werkzaamheden verricht.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Als een verontreiniging ongedaan gemaakt moet worden, moet je onze aanwijzingen opvolgen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.