Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die wordt veroorzaakt door of met je motor. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kun je ook schade aan je eigen motor verzekeren. Ook kun je kiezen voor overige aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motor verzekerd is.

Verzekerd bedrag

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen vergoeden wij maximaal € 6.100.000,- voor letselschade en maximaal € 2.500.000,- voor schade aan spullen (zoals een auto). Bij schade aan je eigen motor vergoeden wij maximaal de nieuwwaarde of de dagwaarde.

Aansprakelijkheid

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: Beperkt Casco

Als je de motor Beperkt Casco verzekert, vergoeden wij schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, diefstal, inbraak en joyriding.  Ook ruitschade is verzekerd. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

Als je motor is beschadigd, vergoeden wij de reparatiekosten. Maar als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van dagwaarde vergoeden wij op basis van totaal verlies. Ook bij diefstal van je motor of als reparatie technisch niet verantwoord is, vergoeden wij op basis van totaal verlies.

Keuze: Volledig casco

Als je de motor Volledig Casco verzekert, vergoeden wij schade aan je motor door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf, bijvoorbeeld door vandalisme. En schade aan je motor door eigen toedoen, bijvoorbeeld door een botsing.

Extra informatie

Als je motor is beschadigd, vergoeden wij de reparatiekosten. Maar als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van dagwaarde vergoeden wij op basis van totaal verlies. Ook bij diefstal van je motor of als reparatie technisch niet verantwoord is, vergoeden wij op basis van totaal verlies.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je motor. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je motor.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Schade tijdens verhuur, leasing, rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je auto voor verhuur, leasing, rijles en rijexamen is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Schade tijdens betaald vervoer

Schade die is ontstaan tijdens betaald vervoer van personen of spullen is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd als het gaat om vervoer in de particuliere sfeer tegen een kleine onkosten vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico bij schade die je met je auto aan anderen toebrengt. Bij schade aan je eigen motor heb je een eigen risico van € 110,- per gebeurtenis. Bij vervanging van een beschadigde ruit geldt altijd een eigen risico van € 70,- per gebeurtenis. Als de beschadigde ruit kan worden gerepareerd met kunsthars heb je geen eigen risico. 

Extra informatie

Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico dan € 110,- per gebeurtenis. Je krijgt dan korting op de premie.   

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde en de leeftijd van je motor kunnen wij eisen stellen aan de beveiliging van je motor.

Extra informatie

Als je motor niet voldoet aan onze beveiligingseisen, kunnen wij besluiten om de schade niet uit te keren. Bijvoorbeeld als je motor is gestolen.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade an je motor repareert.

Vergoeding bij totaal verlies, diefstal of vermissing

Bij totaal verlies, diefstal of vermissing vergoeden wij op basis van de waarde van je motor. Wij vergoeden dan op basis van nieuwwaarde, nieuwwaarde met waarde-aftrek of dagwaarde.

Extra informatie

Wij gaan uit van nieuwwaarde als je motor bij de schade niet ouder is dan 12 maanden. Is je motor bij de schade tussen de 12 en 48 maanden oud, dan gaan wij uit van nieuwwaarde met waarde-aftrek. Naast de leeftijd van je motor bij de schade moet je nog aan enkele andere voorwaarden voldoen, welke je in de polisvoorwaarden kunt vinden. Als de nieuwwaarde-regeling niet geldt, gaan we uit van dagwaarde van je motor.   

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.