Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt je werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt je werknemer? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit je deze verzekering af voor je werknemers.

Wat is verzekerd?

Al je werknemers zijn verzekerd voor overlijden (rubriek A) en blijvende invaliditeit (rubriek B) als dit het gevolg is van een ongeval. Wij keren een bedrag uit als zij als gevolg van dit ongeval binnen 3 jaar overlijden of blijvend invalide worden.

Verzekerd bedrag

Je kunt bij het afsluiten van de verzekering zelf kiezen welk bedrag je wilt verzekeren. De hoogte van het verzekerde bedrag, bedraagt één of meer keren het jaarloon van de werknemer in het jaar voorafgaand aan de ongevalsdatum.

Blijvende invaliditeit

Mist de werknemer door een ongeval een lichaamsdeel of orgaan? Of is de functie van het lichaamsdeel of orgaan door een ongeval (deels) verloren gegaan? Dan hangt de hoogte van de uitkering af van het uitkeringspercentage dat voor het lichaamsdeel of orgaan geldt. We vermenigvuldigen dit percentage met het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stellen wij het uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit vast.

Overlijden

De erfgenamen van de werknemer zijn de begunstigden bij het overlijden door een ongeval. Wij keren echter altijd aan de werkgever uit.

Extra informatie

Het kan zijn dat er na het overlijden van de werknemer geen erfgenaam is voor de uitkering. In dat geval vervalt het recht op uitkering. De uitkering voor overlijden stellen wij vast nadat wij het onderzoek naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband tussen beide hebben afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij blijvende invaliditeit van de werknemer die al bestond toen hij in dienst kwam of toen de verzekering werd afgesloten.

Alcohol en drugs

Wij keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen, soft- en harddrugs en verdovende, slaapverwekkende, opwekkende of soortgelijke middelen.

Gevaarlijke sporten

De werknemer is niet verzekerd voor een ongeval tijdens het beoefenen van gevaarlijke (winter-)sporten.

Opzet en grove schuld

Wij keren niet uit bij opzet of grove schuld van de werknemer. Of van iemand die belang heeft bij deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De uitkering aan de werknemer is bij een whiplash maximaal 3% van het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit.

Oproepkrachten en stagiairs

Oproepkrachten en stagiairs zijn alleen verzekerd als het ongeval plaatsvindt tijdens de werkzaamheden die zij voor jouw bedrijf verrichten of tijdens woon-werkverkeer.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je bent verplicht om bij een ongeval van de werknemer ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren, uiterlijk binnen 60 dagen na het ongeval.

 

Extra informatie

Ook ben je verplicht ons zo spoedig mogelijk maar in ieder geval 48 uur voor de begrafenis of de crematie te melden dat de werknemer is overleden

 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.