Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval dat jou is overkomen.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor overlijden (rubriek A) en blijvende invaliditeit (rubriek B) als dit het gevolg is van een ongeval. Wij keren een bedrag uit als je als gevolg van dit ongeval binnen 3 jaar overlijdt of blijvend invalide wordt.

Verzekerd bedrag

Je kunt bij het afsluiten van de verzekering zelf kiezen welk bedrag je wilt verzekeren. Het maximaal te verzekeren bedrag is € 230.000,-.

Extra informatie

Op het polisblad staat het bedrag dat we in geval van overlijden of blijvende invaliditeit betalen.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat de mate van blijvende invaliditeit kan worden vastgesteld en je de uitkering krijgt.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast. Dit doen wij in ieder geval binnen 3 jaar na het ongeval. Onder invaliditeit wordt ook blijvend functieverlies van een of meerdere delen van het lichaam verstaan.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag uitgekeerd als jij overlijdt door een ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Alcohol en drugs

Wij keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen, soft- en harddrugs en verdovende, slaapverwekkende, opwekkende of soortgelijke middelen.

Gevaarlijke sporten

Je bent niet verzekerd voor een ongeval tijdens het beoefenen van gevaarlijke (winter-)sporten.

Opzet en grove schuld

Wij keren niet uit bij opzet of grove schuld van de werknemer. Of van iemand die belang heeft bij deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De uitkering is bij een whiplash maximaal 3% van het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit.

Bestaande aandoeningen

Is er voor het ongeval al een gedeeltelijk (functie)verlies van een orgaan of lichaamsdeel aanwezig? Dan verminderen wij de uitkering met een evenredig deel.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een gezond persoon met een longfunctie van 100% heeft na een ongeval nog maar 30% longfunctie. Dit is dan een functieverlies van 70%. Iemand met een bestaande longfunctie van 60% die na een ongeval nog 30% overheeft, heeft een functieverlies van 50%.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je bent verplicht om bij een ongeval ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren, uiterlijk binnen 60 dagen na het ongeval.

Extra informatie

De nabestaanden van een van de verzekerde gezinsleden is verplicht om bij een ongeval ons zo spoedig mogelijk maar in ieder geval 48 uur voor de begrafenis of de crematie te melden dat de verzekerde is overleden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.