Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als door de opslag van brandstof of olie in een ondergrondse tank de bodem verontreinigd raakt, ben je als eigenaar of gebruiker van deze tank aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaat. In de wet staat dat je hiervoor een fincanciële zekerheid moet bieden. Dit kan kan je doen door het alsluiten van deze verzekering.

Extra informatie

Financiële zekerheid betekent dat je vooraf voor een bepaald bedrag zekerheid moet bieden dat een milieuverontreiniging ongedaan gemaakt en de schade die is ontstaan wordt vergoed. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de kosten van het ongedaan maken van een verontreiniging door de verzekerde ondergrondse tank op jouw locatie of op locatie van anderen. Ook verzekerd zijn de schade en kosten die het gevolg zijn van de verontreinging of het ongedaan maken.

Extra informatie

Een verontreiniging is de aanwezigheid van een stof in of op de bodem of in het oppervlaktewater in een hoeveelheid die meer is dan dan de normen die overheid hiervoor stelt.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op de polis staat.

Extra informatie

In de wet is bepaald dat het verzekerd bedrag minimaal € 225.000 per ondergrondse tank moet zijn.

Herstelkosten van andere schade

Als er door het opruimen van de verontreiniging schade ontstaat aan zaken, dan is die schade gedekt. Denk aan beschadiging van leidingen, pijpen of beplanting.

Onderzoekskosten

De kosten die moeten worden gemaakt voor onderzoek naar de verontreiniging en de mogelijkheden om deze ongedaan te maken zijn verzekerd.

Verweersbijstand

Verzekerd  zijn de kosten voor het verlenen van verweersbijstand. Bijvoorbeeld bij geschillen over je aansprakelijkheid of met overheid over het opruimen.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als ze in overleg met ons worden gemaakt.

Keuze: Morsverlies

Als je een branstofpomp hebt, kan je het morsverlies verzekeren. De kosten van verontreiniging door het tanken van voertuigen of lekkage uit de pomp, zijn dan ook verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door een overstroming of aardbeving is niet verzekerd. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Onvoldoende milieuzorg

Schade die ontstaat door onvoldoende milieuzorg is niet verzekerd. Bijvoorbeeld als je in strijd met de milieuvergunning handelt.

Bestaande verontreiniging

Je bent niet verzekerd voor een verontreiniging die er al was voor de ingang van de tankverzekering.

Extra informatie

Het is wel mogelijk om de tankverzekering af te sluiten als er bestaande verontreiniging is, maar deze verontreinging of de gevolgen hiervan zijn dan niet verzekerd. Wij kunnen vragen om een bodemonderzoek om na te gaan of er een bestaande verontreiniging is.  

Andere milieuschade

Verontreiniging die niet veroorzaakt wordt door de op je polis genoemde tank is niet verzekerd.

Extra informatie

Wil je ook andere milieuschade verzekeren, bijvoorbeeld door asbest? Sluit dan ook een milieuschadeverzekering af! Vraag je accountmanager of tussenpersoon om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alleen verontreinging die ontstaat tijdens de looptijd van de tankverzekering is verzekerd.

Eigen risico

Er kan een eigen risico van toepassing zijn. Dit staat op je polislad.

Meerdere tanks

Heb je meerdere ondergrondse tanks? Dan moet je per tank een verzekering sluiten.

Eigen gebruik

De tankverzekering kan alleen worden afgesloten als de stoffen die je in de ondergrondse opslaat voor je zelf of je eigen bedrijf gebruikt. Je mag geen brandstof verkopen aan anderen.

Extra informatie

Verkoop je brandstoffen dan kan je de ondergrondse tanks wel verzekeren op de milieuschadeverzekering voor tankstations. Hiervoor gelden extra eisen. Vraag je accountmanager of tussenpersoon om meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade die onstaat door de verzekerde tank. Zowel op je eigen locatie als op de locatie van anderen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Als een verontreiniging ongedaan gemaakt moet worden, moet je onze aanwijzingen opvolgen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.