Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan is de werkgever wettelijk verplicht het loon door te betalen. Deze verzekering vergoedt deze kosten met een maximum van 104 weken. Je kiest zelf of alle loonkosten worden vergoed of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

De kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken (2 jaar) op basis van het opgegeven loon. Je meldt alle werknemers aan met een vast of tijdelijk contract tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Extra informatie

Verzekerd is het loon van je werknemers dat je op grond van de wet en de cao moet doorbetalen als je werknemer ziek is. Je kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te verzekeren.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Werkgeverslasten zijn optioneel mee te verzekeren tot maximaal 25% van de loonsom.

Extra informatie

Als je werkgeverslasten meeverzekerd vergoeden wij een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Bij begeleiding van een zieke werknemer dien je te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Wij bieden deze begeleiding aan via gecontracteerde arbodienstverleners of je organiseert deze begeleiding zelf door een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen.

Extra informatie

Aansluiting met een deskundige dienst, zoals een arbodienstverlener of bedrijfsarts is noodzakelijk om je verzuimende werknemer medisch te beoordelen en te begeleiden terug naar werk.

Re-integratie

Wij ondersteunen je bij de re-integratie van zieke werknemers. Let op: De werkgever blijft (met de werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie.

Verzuim veroorzaakt door derden

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door schuld van een ander, kunnen kosten worden verhaald op de tegenpartij. Meld dit dan ook aan ons.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als een arbeidsongeschikte werknemer overlijdt.

Extra informatie

Als in de cao een uitgebreidere uitkering is opgenomen, vergoeden wij maximaal het maandloon voor de maand waarin de werknemer is overleden plus 2 maanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Ook ontvang je geen uitkering als er geen loondoorbetalingsverplichting geldt. Dit is bijvoorbeeld bij uitzendkrachten het geval. Of wanneer een werknemer niet werkt vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen de verzekering werd afgesloten. Wij keren ook niet uit als je de werknemer niet hebt aangemeld.

Opzet, fraude, molest

Je bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of grove schuld. Ook ben je niet verzekerd bij fraude, misleiding of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Doe je te weinig aan re-integratie? Dan wordt de uitkering vanuit deze verzekering verlaagd. Moet je van het UWV langer loon doorbetalen? Dan ontvang je vanuit deze verzekering geen uitkering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van het bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. Je bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode ontvang je geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken.

Maximaal verzekerd

Per werknemer geldt een maximum verzekerd loon van € 125.000,- per jaar plus eventueel de werkgeverslasten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet je ondersteund worden door een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst. Je moet je houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of (deel)herstelmeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van werknemers. Bij de start van de verzekering moet je melden welke werknemers er dan ziek zijn. Deze werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 weken aaneengesloten volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie vooraf. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de bruto jaarlonen van alle werknemers bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage. Elk jaar stellen wij de premie opnieuw vast. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De hoogte van het premiepercentage wordt onder andere bepaald op basis van de verzuimcijfers in eerdere jaren en de gekozen dekking.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar.

Extra informatie

De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.