Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een verzuimverzekering verzeker je de financiële gevolgen van ziekteverzuim waarvoor je als werkgever een loondoorbetalingsverplichting hebt.

Wat is verzekerd?

De verzekering is bedoeld voor werkgevers. Verzekerd is het loon van je werknemers dat je op grond van de wet en de cao moet doorbetalen als je werknemer ziek is. Je kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te ontvangen.

Extra informatie

Directeur (en)-grootaandeelhouder(s) of daaraan gelijkgestelde personen zijn niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Een extra vergoeding van andere kosten die doorlopen bij ziekte, zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Extra informatie

Een bepaald percentage, bijvoorbeeld 20%.

Keuze: verzuimbegeleiding

Bij begeleiding van een zieke werknemer dien je te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Wij bieden deze begeleiding aan via gecontracteerde arbodienstverleners of je organiseert deze begeleiding zelf door een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen.

Extra informatie

Aansluiting met een deskundige dienst, zoals een arbodienstverlener of bedrijfsarts is noodzakelijk om je verzuimende werknemer medisch te beoordelen en te begeleiden terug naar werk.

Re-integratie

Wij ondersteunen je bij de re-integratie van zieke werknemers. Let op: De werkgever blijft (met de werknemer) verantwoordelijk voor de re-integratie.

Wie is verzekerd?

Je verzekert alle werknemers, die bij jouw bedrijf op de (verzamel)loonstaat staan, ook werknemers met een tijdelijk contract.

Verzuim veroorzaakt door derden

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door schuld van een ander, kunnen kosten worden verhaald op de tegenpartij. Meld dit dan ook aan ons.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij opzet of grove schuld van de werkgever of door opzet van de werknemer.

Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen de verzekering werd afgesloten. Wij keren ook niet uit als je de werknemer niet hebt aangemeld.

Ook ben je niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als je niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Je ontvangt geen uitkering als er geen loondoorbetalingsverplichting geldt. Dit is bijvoorbeeld bij uitzendkrachten het geval.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Doe je te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering. Moet je van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van het bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Je kunt zelf een eigenrisicoperiode in (werk)dagen kiezen. In deze periode krijg je geen vergoeding voor het doorbetalen van het loon van zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet je een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst. Je moet al je werknemers verzekeren. Je moet je houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of (deel)herstelmeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van werknemers. Bij de start van de verzekering moet je melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de bruto jaarlonen van alle werknemers bij elkaar op te tellen. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren en de gekozen dekking.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.