Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die wordt veroorzaakt door of met je vrachtauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kun je ook schade aan je eigen vrachtauto verzekeren. Ook kun je kiezen voor overige aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je vrachtauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans (vracht)auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Als je de vrachtauto Beperkt Casco verzekert, vergoeden wij schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, diefstal, inbraak en joyriding. Ook ruitschade is verzekerd. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

Als je vrachtauto is beschadigd, vergoeden wij de reparatiekosten. Maar als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van dagwaarde vergoeden wij op basis van totaal verlies. Ook bij diefstal van je vrachtauto of als reparatie technisch niet verantwoord is, vergoeden wij op basis van totaal verlies.

Keuze: volledig Casco

Als je de vrachtauto Volledig Casco verzekert, vergoeden wij ook schade aan je vrachtauto door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf, bijvoorbeeld door brand, storm, diefstal en vandalisme. En schade aan je vrachtauto door eigen toedoen, bijvoorbeeld door een botsing.

Extra informatie

Als je vrachtauto is beschadigd, vergoeden wij de reparatiekosten. Maar als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van dagwaarde vergoeden wij op basis van totaal verlies. Ook bij diefstal van je vrachtauto of als reparatie technisch niet verantwoord is, vergoeden wij op basis van totaal verlies.  

Keuze: auto-elektronica

De auto-elektronica is meeverzekerd bij Volledig Casco of Beperkt Casco. Met auto-elektronica bedoelen wij beeld-, geluids-, telecommunicatie- en navigatie- en opnameapparatuur.  

Extra informatie

Voor afzonderlijk en niet door de fabriek ingebouwde auto-elektronica geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 1.000,-. Het maximaal verzekerd bedrag is voor al deze apparatuur samen.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Ontstaat er schade aan derden door het laden en/of vervoeren van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

De aansprakelijkheid voor schade door of met gevaarlijke stoffen is gebaseerd op het risicoprincipe. Het laden van gevaarlijke stoffen is al voldoende voor aansprakelijkheid. Zelfs wanneer pas bij schade blijkt, dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het spel zijn, geldt automatisch de aangepaste aansprakelijkheidslimiet.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je verzekerde auto. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je vrachtauto.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je vrachtauto. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Laad- losmaterieel

Niet verzekerd.

Aansprakelijkheid werkrisico

Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden anders dan het vervoeren van goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade die hierdoor ontstaat is niet verzekerd.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Schade tijdens verhuur, leasing, rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je auto voor verhuur, leasing, rijles en rijexamen is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Schade aan de lading

Schade aan de lading is niet verzekerd. Hiervoor kun je apart een transportverzekering afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico bij schade die je met je vrachtauto aan anderen toebrengt. Bij schade aan je eigen vrachtauto heb je een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis. Bij vervanging van een beschadigde ruit geldt altijd een eigen risico van € 70,- per gebeurtenis. Als de beschadigde ruit kan worden gerepareerd met kunsthars heb je geen eigen risico.

Extra informatie

Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico dan € 135,- per gebeurtenis. Je krijgt dan korting op de premie.   

Beveiliging

Wij hanteren normaal geen beveiligingseisen voor vrachtauto's. In bijzondere gevallen kunnen we hiervan afwijken. 

Extra informatie

Als wij wel beveiligingseisen stellen en je vrachtwagen voldoet hier niet aan, dan kunnen wij besluiten om de schade niet uit te keren. Bijvoorbeeld als je vrachtauto is gestolen.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade aan je vrachtauto repareert.

Vergoeding bij totaal verlies, diefstal of vermissing

Bij totaal verlies, diefstal of vermissing vergoeden wij de dagwaarde van je vrachtauto.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.