Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je werkmaterieel. Het moet gaan om een werkmaterieel zoals een terreintrekker, (vork)heftruck, tractor, mover, shovel en een hoogwerker.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan je werkmaterieel verzekerd is. Je kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Schade die je met je werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Extra informatie

Je bent verzekerd voor het rijrisico en het werkrisico.

Keuze: beperkt Casco

Als je het werkmaterieel Beperkt Casco verzekert, vergoeden wij schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, diefstal, inbraak en joyriding.  Ook ruitschade is verzekerd. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

Als je werkmaterieel is beschadigd, bepalen wij of de schade gerepareerd wordt of dat wij uitgaan van totaal verlies. Ook bij diefstal gaan wij uit van totaal verlies. In geval van totaal verlies vergoeden wij de dagwaarde van je werkmaterieel.

Keuze: casco Standaard

Als je het werkmaterieel Volledig Casco verzekert, vergoeden wij schade aan je werkmaterieel door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf, bijvoorbeeld door brand, storm, diefstal en vandalisme. En schade aan je werkmaterieel door eigen toedoen, bijvoorbeeld door een botsing en een bedieningsfout.

Extra informatie

Als je werkmaterieel is beschadigd, bepalen wij of de schade gerepareerd wordt of dat wij uitgaan van totaal verlies. Ook bij diefstal gaan wij uit van totaal verlies. In geval van totaal verlies vergoeden wij de dagwaarde van je werkmaterieel.

Keuze: casco Uitgebreid

Is je werkmaterieel niet ouder dan 5 jaar en ben je de eerste eigenaar? Dan kun je kiezen voor een uitgebreidere dekking dan Casco Standaard, namelijk Casco Uitgebreid. Gedurende die eerste 5 jaren is dan ook het gebrekkige onderdeel dat de schade heeft veroorzaakt (eigen gebrek) meeverzekerd.

Extra informatie

Een eigen gebrek is een gebrek als gevolg van een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit van het product zelf.

Vervangend werkmaterieel

De dekking loopt maximaal 30 aaneengesloten dagen door op een gelijkwaardig vervangend werkmaterieel dat je tijdelijk moet gebruiken, omdat het verzekerde werkmaterieel in reparatie of onderhoud is of totaal verloren is gegaan door een verzekerde cascoschade.

Extra informatie

Wij bieden geen dekking als het vervangende werkmaterieel al bij een andere verzekeraar is verzekerd. En ook niet als je met de eigenaar overeenkomt dat je niet verantwoordelijk bent voor schade. Tenslotte is schade door een eigen gebrek (inclusief het gebrek zelf) van het vervangende werkmaterieel niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan (snelheids)wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het werkmaterieel is bestemd, is niet verzekerd.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Schade tijdens verhuur, leasing, rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je auto voor verhuur, leasing, rijles en rijexamen is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Schade aan of verlies van lading en bagage

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade aan je werkmaterieel geldt standaard een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Je kunt zelf kiezen voor een hoger eigen risico. Je krijgt dan korting op de premie.   

Extra informatie

Voor schade veroorzaakt met je werkmaterieel is er geen eigen risico. Behalve voor schade aan je eigen spullen (€ 250,- per gebeurtenis) en voor schade aan ondergrondse spullen, zoals kabels (€ 500,- per gebeurtenis). Bij graafwerkzaamheden moet je wel aan de eisen genoemd in de polisvoorwaarden voldoen, anders geldt een extra eigen risico van minimaal € 2.500,-.

Afspraken

Wij kunnen preventie-eisen stellen om schade bij diefstal te voorkomen. Bijvoorbeeld een startonderbreker of dat je het landmateriaal na het werk binnen stalt. Voldoe je niet aan deze eisen? Dan vergoeden wij schade bij diefstal niet. 

Schade aan de bestuurder

Letsel van de bestuurder is niet verzekerd op de werkmaterieelverzekering. Je kunt dit wel verzekeren op de Goed Werkgeverschap Verzekering.

Gebruik

Het werkmaterieel is alleen verzekerd tijdens het gebruik voor het doel dat je ons hebt opgegeven.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.