Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkeringen van je (voormalige) werknemers die het UWV bij jou als eigenisicodrager in rekening brengt. Deze vergoeding geldt voor de hele periode van doorbelasting: maximaal tien jaar.

Extra informatie

WGA staat voor "Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten". Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

De WGA-eigenrisicodragerverzekering geeft je een vergoeding voor de WGA-uitkering die je als eigenrisicodrager moet betalen voor een arbeidsongeschikte werknemer.

Extra informatie

Wij vergoeden ook de sociale verzekeringspremies die je over de WGA-uitkering moet betalen.

Re-integratie

Wij ondersteunen je bij het voorkomen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid en instroom van je werknemers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Ook vergoeden we in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk de kosten voor re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij je bij re-integratie ondersteunen, blijf je zelf verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet je werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Heb je juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde)? Dan verhalen wij de schade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die je moet betalen aan de nabestaande(n) van de overleden arbeidsongeschikte werknemer als hij recht had op een WGA-uitkering.

Wie is verzekerd?

Alle medewerkers waarvoor je werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet en grove schuld

Wij keren niet uit bij opzet of grove schuld van de werknemer. Of van iemand die belang heeft bij deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering kun je alleen afsluiten, als je toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

Twee keer per jaar kun je je aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wil je je aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Werknemers in de IVA

De uitkeringen van IVA-gerechtigden worden door het UWV betaald. Hiervoor kun je geen eigenrisicodrager worden.

Extra informatie

Een IVA-gerechtigde is een duurzaam en volledig arbeidsongeschikte (ex-)werknemer met een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Maximaal verzekerd bedrag

De verzekerde loonsom waarvoor er in een verzekeringsjaar dekking is, bedraagt per werknemer nooit meer dan de WIA-loongrens.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Je houdt je aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van de werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Premie

We tellen de SV-lonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag (de WIA-loongrens). Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met het premiepercentage dat we met je hebben afgesproken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De uitkering stopt op de dag waarop de verplichting eindigt om een WGA-uitkering te betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.