Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering van UWV. Met de WGA-hiaatverzekering verzeker je een aanvulling op de WGA-vervolguitkering voor je werknemers.

Extra informatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kan een WGA-vervolguitkering ontvangen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%. En wanneer de werknemer minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen zou kunnen verdienen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan. De uitkering is gebaseerd op het WIA-loon, vermenigvuldigd met het op het polisblad vermelde dekkingspercentage, minus de vervolguitkering.

Verzekerd bedrag

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximum WIA-loon.

Wie is verzekerd?

Je verzekert alle werknemers waarvoor je werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als je de werknemer niet hebt aangemeld.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet en grove schuld

Wij keren niet uit bij opzet of grove schuld van de werknemer. Of van iemand die belang heeft bij deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot het verzekerde dekkingspercentage en keert niet uit bij een loongerelateerde of loonaanvullingsuitkering van UWV.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Je houdt je aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van de werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Extra informatie

We tellen de SV-lonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag (de WIA-loongrens). Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met het premiepercentage dat we met je hebben afgesproken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De uitkering stopt op de dag waarop de verplichting eindigt om een WGA-uitkering te betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.