Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? En bepaalt het UWV na 2 jaar dat deze werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van het UWV. Met de WIA-bodemverzekering verzeker je een aanvulling op het inkomen van je werknemers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult het inkomen van de werknemer aan, als hij 15-35% arbeidsongeschikt is. De uitkering is het verzekerde jaarsalaris, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage dat is vastgesteld door het UWV.

Extra informatie

Wij keren uit aan de werkgever, behalve als er geen arbeidsovereenomst meer is met de werknemer of betaling aan de werkgever niet mogelijk is.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gelijk aan het verzekerd loon op de 1e arbeidsongeschiktheidsdag. Dit verzekerd bedrag is gemaximeerd op het WIA-loon.

Wie is verzekerd?

Alle werknemers waarvoor je werknemerspremies moet afdragen en waarvoor premie is betaald voor deze verzekering.

Uitkeringsduur

De uitkering stopt op de dag waarop je werknemer niet meer 15-35% arbeidsongeschikt is.

Extra informatie

De uitkering stopt ook aan het eind van de verzekerde uitkeringsperiode.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als je de werknemer niet hebt aangemeld.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet en grove schuld

Wij keren niet uit bij opzet of grove schuld van de werknemer. Of van iemand die belang heeft bij deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De WIA-bodemverzekering vult het inkomen aan bij een arbeidsongeschiktheid van 15-35% en keert niet uit bij een  lager of hoger arbeidsongeschiktheidspercentage.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Je houdt je aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van de werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Extra informatie

We tellen de SV-lonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag (de WIA-loongrens). Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met het premiepercentage dat we met je hebben afgesproken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De uitkering stopt op de dag waarop je werknemer niet meer beperkt arbeidsongeschikt is en/of aan het eind van de uitkeringsperiode die je hebt verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.