Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering van UWV. Met de WIA-excedentverzekering verzeker je een aanvulling op de WIA-uitkering voor je werknemers met een inkomen boven het maximale WIA-dagloon.

Extra informatie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaal je als werkgever maximaal 104 weken zijn loon door. Is de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een WIA-uitkering.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan met het verzekerde percentage van het salaris dat boven de WIA-loongrens ligt, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Extra informatie

De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het jaarsalaris boven de WIA-loongrens tot maximaal € 100.000,-. Vermenigvuldigd met het dekkingspercentage dat op het polisblad staat. Het dekkingspercentage is het percentage van het jaarsalaris dat is verzekerd.

 

Wie is verzekerd?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvoor je werknemerspremies moet afdragen die een inkomen boven de WIA-loongrens hebben.

Extra informatie

Alleen de werknemers waar deze verzekering voor is afgesloten, zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als je de werknemer niet hebt aangemeld.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet en grove schuld

Wij keren niet uit bij opzet of grove schuld van de werknemer. Of van iemand die belang heeft bij deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Werknemers met een loon beneden de WIA-loongrens vallen niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor de berekening van de uitkering.

Loonsverhoging

Loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van de werknemer zijn niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Je houdt je aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van de werknemers. Wij maken wel gebruik van algemene verzuiminformatie. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, worden in de verzekering opgenomen zodra ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De uitkering stopt op de dag waarop de verplichting eindigt om een WGA-uitkering te betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.