Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Indien je niet herstelt of herbouwt, gebruiken wij de  verkoopwaarde of sloopwaarde van je woning om de schadevergoeding vast te stellen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart bijverzekeren door het afsluiten van de module glasverzekering.

Tuin

In geval van een verzekerde gebeurtenis zijn ook de kosten van tuinaanleg verzekerd. Wij vergoeden deze kosten tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag van je woonhuis. Onder tuinaanleg verstaan wij de aanleg, bestrating en beplanting van de bij je woonhuis horende tuin of balkon.  

Extra informatie

Het maximum bedrag geldt niet als de schade is ontstaan door diefstal, vandalisme, storm of neerslag.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Er is dekking voor onder andere brand, explosie, blikseminslag, aanrijding en luchtvaartuigen. Er is sprake van leegstand als de woning langer dan 3 maanden leegstaat.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht van de dekking en vergoeding tijdens verbouwing of leegstand.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd wanneer dit is veroorzaakt door een persoon die zonder je toestemming en in strijd met de wet je woning binnendringt.

Kosten levensonderhoud

Wanneer je na een schade tijdelijk géén gebruik kan maken van je woning, worden de redelijke extra kosten die je moet maken voor levensonderhoud vergoed tot maximaal € 12.500,-

Extra informatie

Het gaat om de extra kosten die je moet maken bij een verblijf in een hotel, pension of ander onderkomen om je te voorzien in je basisbehoeften. Bijvoorbeeld eten, drinken en en wassen van je kleding.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij onder andere aardbeving, overstroming, slecht onderhoud, slijtage, constructiefouten of opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis in geval van zengen, schroeien, smelten, verkolen of broeien. Bij storm geldt een eigen risico van € 225,-. Voor de Allriskdekking geldt een eigen risico van € 100,-. Bij alle overige schadegevallen is er geen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

Op je polisblad kunnen andere eigen risico's staan. Dan zijn deze eigen risico's (ook) van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de opzegtermijn.