Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden. Met de Ziektewet Eigen Risico Verzekering  vergoeden wij de Ziektewetuitkeringen die je verplicht bent om te betalen.

Extra informatie

Een werkgever heeft voor werknemers die ziek uit dienst gaan, of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, te maken met de Ziektewet. Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. De eigenrisicodrager voert de Ziektewet uit, bereidt de beslissingen voor en houdt een verzuimadministratie bij, het UWV controleert of de taken goed worden uitgevoerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de Ziektewetuitkeringen die je verplicht bent te betalen. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon. Wanneer je werknemer nog een inkomen heeft, wordt dit in mindering gebracht op de uitkering.

Extra informatie

Na de melding van ziekte geldt mogelijk een eigenrisicoperiode. De eigenrisicoperiode staat op het polisblad.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die je verplicht bent te betalen aan de nabestaande(n) van de overleden arbeidsongeschikte ex-werknemer als hij recht had op een Ziektewetuitkering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij verstrekken geen uitkering voor de werknemers die al ziek zijn als de verzekering ingaat. Voor ex-werknemers die een Ziektewetuitkering ontvangen blijft het UWV zorgen voor de uitkering en begeleiding.

Geen wettelijk recht

Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.

Extra informatie

Ook keren wij niet uit als er recht bestaat op loondoorbetaling bij ziekte.

Opzet

Bij opzet of grove schuld van de werkgever of door opzet van de werknemer keren wij niet uit.

Fraude

Ook ben je niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als je niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten als je toestemming hebt van de Belastingdienst om ZW-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

Twee keer per jaar kun je je aan- of afmelden als ZW-eigenrisicodrager. Wil je je aanmelden? Dan moet de aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Eigen risico

De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiode  vallen, net zoals bij het UWV, onder het eigen risico van de zieke ex-werknemer. Dit geldt niet voor werknemers met een reguliere arbeidsovereenkomst die ziek uit dienst gaan.

Extra informatie

Er geldt mogelijk ook een eigenrisicoperiode voor de werkgever. De eigenrisicoperiode staat op het polisblad.

Uitkeringstermijn

De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar. De uitkering eindigt eerder als er geen sprake meer is van ongeschiktheid tot werken of als iemand de AOW-leeftijd bereikt.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van je bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de Ziektewet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Werkgever dient zich te houden aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en bevordering van re-integratie van arbeidsongeschikte ex-werknemers, zoals vastgelegd in de Arbowet, de Wet verbetering poortwachter en de WIA.

Extra informatie

Je doet al het mogelijke om een ex-werknemer voor wie wij een uitkering verstrekken weer terug te laten keren in het arbeidsproces.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De eerste contracttermijn is 3 jaar. Daarna verlengen we de verzekering met 1 jaar. Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contracttermijn kun je de verzekering dagelijks opzeggen per mail of per post. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.