Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Smartphonepolis biedt u een reparatiekostenverzekering met optionele diefstaldekking. De verzekering beschermt u tegen kosten bij vernieling, schade of, indiengekozen, diefstal van de verzekerde zaak indien het voorval wordt gedekt.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de in de verzekeringsaanvraag genoemde zaak zoals deze in de     verzekeringspolis staat beschreven. Het betreft zaken uit de apparaatgroep “mobiele apparaten”, bijvoorbeeld: smartphones, notebooks, tablets en spelconsoles.

.

Extra informatie

De dagwaarde is de waarde van de telefoon op het moment dat deze gestolen werd. Deze waarde kan ook nul zijn.

Keuze: reparatie

Bij beschadiging vergoeden we de reparatiekosten.

Keuze: vervangend toestel

Is een reparatie niet mogelijk of is het verzekerde apparaat gestolen,dan vergoeden wij de kosten voor een gelijkwaardig vervangend apparaat. Het vervangende apparaat is in functie en/of kwaliteit tenminste gelijkwaardig aan de dagwaarde van het verzekerde apparaat.

Keuze: waterschade

Is je mobiele telefoon nat geworden en daarom niet meer te gebruiken? Dan valt dat onder de dekking.

Verzekerde risico's en schade

Valschade.

Water- en vochtschade.

Electronische schade.

Implosie/explosie.

Brand- en bliksemschade.

Technische defecten.

Vorstschade.

Ondeskundig gebruik.

Bedieningsfouten.

Accudefecten.

Verzekerde kosten

Reparatiekosten in geval van schade.

Uurloon en onderdelen.

Gelijkwaardig vervangend apparaat bij diefstal.

Gelijkwaardig vervangend apparaat bij totaalschade.

Extra informatie

Gelijkwaardig vervangend apparaat

Is een reparatie niet mogelijk of is het verzekerde apparaat gestolen,dan vergoeden wij de kosten voor een gelijkwaardig vervangend apparaat. Het vervangende apparaat is in functie en/of kwaliteit tenminste gelijkwaardig aan de dagwaarde van het verzekerde apparaat.

Directe dekking vanaf aanvraagdatum, mits premiebetaling heeft plaatsgevonden.

Wat is niet verzekerd?

  • ✗ Apparaten ouder dan 12 maanden.
  • ✗ Apparaten met een verkoopprijs van meer dan 1.700 Euro.
  • ✗ Apparaten die niet tot de groep “mobiele apparaten” horen.
  • ✗ Apparaten die met winstoogmerk worden gebruikt

Gebruikskosten na diefstal

Worden er met je mobiele telefoon (telefoon)kosten gemaakt nadat het toestel is gestolen? En valt de diefstal onder de dekking van je verzekering? Dan vergoeden wij die kosten. Je moet wel binnen 24 uur je SIM-kaart laten blokkeren.

Leentoestel

Tijdens de reparatie krijg je van ons geen gelijkwaardige mobiele telefoon te leen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Per schadegeval of bij diefstal van het verzekerde apparaat geldt
eeneigen risico van 50 Euro, tenzij de verzekering uitdrukkelijk
zonder eigen risico is afgesloten. Uitsluitend onderdelen uit de leveringsomvang, die noodzakelijk zijn voor de werking van het apparaat zijn gedekt.

{vrije rubriek}

Er bestaat geen dekking indien de schade is veroorzaakt door of
indien er sprake is van bijvoorbeeld:
Bedrog, opzet of grove schuld.
Verlies van het verzekerde apparaat.
Schade door een reparatie door ofwel de verzekerde zelf of een niet
erkend reparatiebedrijf.
Normale slijtage.

Extra informatie

Schade die onder de garantie van de fabrikant valt.
Schade door abnormaal of onoordeelkundig gebruik.
Schade door softwarecrashes, virussen of programmeerfouten.
Kernenergie, natuurrampen, terrorisme, oorlog of binnenlandse
onrust.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is wereldwijd geldig, voor zover de verzekerde zaak in Nederland is gekocht en in Nederland wordt gerepareerd..

Wat zijn mijn verplichtingen?

U heeft de verzekeringsaanvraag volledig en naar waarheid ingevuld. U betaalt de verzekeringspremie volledig en op tijd. In geval van diefstal dient u zo snel mogelijk, uiterlijk 48 uur na het incident, aangifte bij de politie te doen. In geval van schade dient u deze zo snel mogelijk, uiterlijk 1 maand na het incident, te melden.

          

Extra informatie

U dient ons volgende wijzigingen of omstandigheden tenminste binnen 14 dagen te melden : u bent verhuisd, of gaat verhuizen, uw contactgegevens zijn gewijzigd. U draagt het verzekerde apparaat over aan een derde.                                                    

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de maandelijkse premie na afsluiten van de verzekering. De maandelijkse premie wordt met een SEPA incassomachtiging van het door u in de aanvraag opgegeven bankrekeningnummer geincasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of via onze website. Bij schade kunnen zowel u als ook wij de verzekering opzeggen.