Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering heeft tot doel een eenmalige uitkering te verlenen wanneer er bij de verzekerde kanker is gediagnostiseerd.

Wat is verzekerd?

De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal EUR 100.000,-

Diagnose Kanker

Wanneer bij de verzekerde de diagnose kanker wordt gesteld, wordt het verzekerd bedrag in een keer uitgekeerd.

Kinderen

Kinderen van de verzekerde zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd mits aangemeld bij de verzekeraar

Extra informatie

In de polis voorwaarden staat bij welke gestelde diagnose er wordt uitgekeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij opzet en grove schuld door de verzekerde, dan wel door een bij de uitkering belanghebbende, is er geen recht op uitkering
  • Fraude of het niet voldoen aan de mededelingsplicht heeft tot gevolg dat er geen uitkering zal worden gedaan en beëindiging van de polis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wanneer je reeds eerder kanker hebt gehad wordt de aanvraag individueel beoordeeld.

Wachttijd

De wachttijd is 6 maanden en is van toepassing op elke (nieuwe) verzekerde gebeurtenis. Dit geldt ook wanneer binnen zes maanden een voorstadium van kanker wordt vastgesteld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, wel moet je een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen. Deze moet je eerlijk beantwoorden. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Betalen doe je maandelijks via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt bij het indienen van een claim, op de einddatum of als de verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt.

De verzekeraar kan de verzekering stop zetten wanneer de premie niet wordt betaald.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen door een email te sturen aan info@carpediempolis.nl. De verzekering eindigt dan op de eerstvolgende premie vervaldag.