Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing. U kunt ook kiezen voor een All Risk dekking.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis, de bijgebouwen en uw tuin zijn verzekerd bij schade. Ook een garage op een ander adres.

Verzekerd bedrag

We vergoeden de schade. In sommige gevallen geldt een maximumvergoeding.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de verzekeringsvoorwaarden.

Glas

Schade aan glas is standaard verzekerd. Het lekslaan van dubbelglas is ook verzekerd. De ruit mag dan niet ouder zijn dan 10 jaar.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard verzekerd. Voor planten, bomen en struiken betalen we maximaal € 25.000,-. Is er sprake van storm of diefstal? Dan betalen we maximaal € 1.000,- voor planten, struiken of bomen die niet bij de terreinafscheiding horen.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is verzekerd. Bij leegstand geldt dat er bij diefstal sprake moet zijn van braak. Is uw woning meer dan 90 dagen onbewoond? Dan is schade door vorst en vandalisme niet verzekerd. En is de woning meer dan 2 jaar onbewoond dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Bij verbouwing betalen we niet voor schade door bemaling, graafwerkzaamheden en funderingswerkzaamheden. Ook niet voor schade door neerslag wanneer het pand niet dicht is en daardoor waterschade ontstaat. We betalen ook niet bij schade door het niet nakomen van wettelijke regels en richtlijnen.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Behalve als iemand met uw toestemming is binnengekomen in de woning. Of als de woning langer dan 90 dagen onbewoond is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd. Schade door lekkage via kitnaden, schade door vocht dat door de muren komt en schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

Bij schade door storm hebt u een eigen risico van € 200,-.

Extra informatie

U kunt een hoger vrijwillig eigen risico nemen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat dan aan ons.