Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze aanvullende verzekering vergoedt schade aan bestuurder en inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade aan de bestuurder en de inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval. Ook als de bestuurder en inzittenden in de directe nabijheid van het motorrijtuig zijn. Bijvoorbeeld tijdens het in- en uitstappen, tanken of een reparatie onderweg. Het gaat hierbij om schade aan de personen (lichamelijk, geestelijk of overlijden) en schade aan spullen.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en zorgkosten bij letselschade.

Materiële schade

We vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in het motorrijtuig.

Overlijden

We vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt de bestuurder of inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke kosten. Hieronder valt bijvoorbeeld ook schade doordat deze persoon niet meer kan werken en daardoor verlies aan inkomen heeft of kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd. Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (leed, gederfde levensvreugde) die iemand heeft ondervonden (en dus een vorm van schadevergoeding).

Verzekerd bedrag

We vergoeden per gebeurtenis maximaal  1.000.000,- voor schade aan personen. We vergoeden per gebeurtenis maximaal  5.000,- voor schade aan spullen. Accessoires van het motorrijtuig vallen hier niet onder.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. Een volledige lijst van uitsluitingen staat in de voorwaarden onder 'Niet verzekerd'.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan het motorrijtuig, de caravan of de aanhangwagen is niet verzekerd.

Opzet, alcohol, drugs en andere bedwelmende stoffen

chade is niet verzekerd als de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. Ook niet als de bestuurder niet meewerkt aan een blaastest, speekseltest of bloedtest.

Het motorrijtuig doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw motorrijtuig meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd.

Het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als het motorrijtuig voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld rijles geven, koerierswerk, verhuur of lease en personenvervoer met winstoogmerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kosten van een expert van verzekerde

Deze kosten betalen wij alleen als deze noodzakelijk zijn om de hoogte van een verzekerde schade vast te stellen. Deze kosten betalen wij maximaal tot en met de kosten die wij maken voor de vaststelling van de hoogte van de schade. Rekent de expert van verzekerde meer? Dan beoordelen wij of die extra kosten redelijk zijn. Extra kosten die niet redelijk zijn blijven voor rekening van de verzekerde.

Geen veiligheidsgordel

Droeg een verzekerde geen veiligheidsgordel? Of droeg verzekerde de gordel niet op de juiste wijze? Dan betalen wij maximaal 75% van de door verzekerde geleden schade.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Aziatisch Turkije. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.