Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. U verzekert het leven van uzelf of iemand anders.

Wat is verzekerd?

Een bedrag als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Wij keren het bedrag in 1 keer uit (eenmalige uitkering). 

U kiest wie u verzekert en aan wie we uitkeren

U verzekert het leven van uzelf of van iemand anders. U kiest zelf aan wie we uitkeren (= de begunstigden).

U kiest het verzekerd bedrag

U kiest een verzekerd bedrag tussen € 10.000,- en € 2.000.000,-.

U mag de verzekering verpanden

U koppelt uw verzekering dan aan uw hypotheek (lening). De bank of hypotheekverstrekker wordt de pandhouder. Bij overlijden gaat de uitkering naar de pandhouder. De pandhouder weet zo zeker dat (een deel van) de lening wordt afgelost. En voor uw nabestaanden blijft er een lagere (hypotheek)schuld over.   

Wat is niet verzekerd?

  • Als de verzekerde op de einddatum nog leeft. We keren alleen uit als de verzekerde tijdens de looptijd overlijdt. U spaart niet met deze verzekering.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Soms kunt u dit meeverzekeren. U betaalt hiervoor extra premie. Als u dan arbeidsongeschikt wordt, betaalt u geen of minder premie. Bij Centraal Beheer kunt u dit niet meeverzekeren.

Soms keren we bij overlijden minder uit

Als de verzekerde rookt. En u betaalt premie voor een niet-roker. We keren dan 50% van het verzekerd bedrag uit. Of als wij van u of van de verzekerde verkeerde of misleidende informatie krijgen. Of bij terrorisme. In de polisvoorwaarden leest u precies wanneer we minder uitkeren. Dat staat bij vraag 56 'Wanneer keren we minder uit?'.

Soms keren we bij overlijden niet uit

Bij zelfdoding binnen 2 jaar nadat u de verzekering afsloot. Of als wij van u of van de verzekerde verkeerde of misleidende informatie krijgen. Of als de verzekerde in een buitenlands leger dient. In de polisvoorwaarden leest u precies wanneer we niet uitkeren. Dat staat bij vraag 55 'Wanneer keren we niet uit?'.

Waar moet ik op letten?

Soms kunt u voorkomen dat er belasting betaald wordt over de uitkering. Vraag hierover advies.

Onze verzekering heeft een leeftijdsafhankelijke premie

Bij ons is de premie iedere maand anders. U betaalt elke maand voor het risico (het verzekerd bedrag) dat u die maand verzekert. Bij de start van de verzekering krijgt u een overzicht van alle premies. Deze premies veranderen wij niet, als u de verzekering niet aanpast.

Wij mogen uw verzekering niet aanpassen zonder uw toestemming

Deze verzekering heeft geen en-bloc clausule. Wij mogen daarom uw verzekering niet aanpassen. Wij mogen de premies niet verhogen. En wij mogen de voorwaarden niet aanpassen.

Waar ben ik gedekt?

Over de hele wereld. Soms keren we niet uit als de verzekerde in het buitenland overlijdt. Als de verzekerde bijvoorbeeld in een buitenlands leger meedoet aan een oorlog of opstand. Of als de verzekerde een terrorist is. In de polisvoorwaarden leest u hier meer over. Bij vraag 55 'Wanneer keren we niet uit?' en bij vraag 56 'Wanneer keren we minder uit?'.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering afsluit, vult de verzekerde op internet een gezondheidsverklaring in. Om te bepalen of wij u de verzekering kunnen aanbieden. En welke premie u moet betalen. De verzekerde moet de vragen eerlijk beantwoorden. Soms kunt u de verzekering niet afsluiten of vragen wij een hogere premie dan in de offerte.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt elke maand premie. Zolang de verzekering loopt. De premie is elke maand anders. En is afhankelijk van de leeftijd en de gezondheid van de verzekerde, of de verzekerde wel of niet rookt en het verzekerd bedrag in die maand. Voordat u de verzekering afsluit krijgt u een overzicht van alle premies. Voor de hele looptijd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering stopt bij overlijden. Dan keren we het verzekerd bedrag uit. Of de verzekering stopt op de einddatum. Dan keren we niets uit. U krijgt een voorlopige dekking. U betaalt hiervoor geen premie. Er gelden andere afspraken over wat verzekerd is tijdens deze voorlopige dekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering iedere dag stoppen. Als u al premie betaalde voor de rest van de maand  krijgt u die terug. Heeft u de verzekering verpand (gekoppeld aan een hypotheek of lening)? Dan kunt u alleen stoppen als uw bank of hypotheekverstrekker hiervoor toestemming geeft. Op onze website vindt u een formulier. Daarmee zegt u de verzekering op.