Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet vergoeden. Ook is het loon dat u per werknemer kunt verzekeren gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. 

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

Wij vergoeden dan ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden dan begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter.

Extra informatie

Wet verbetering poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Keuze: re-integratie

Wij ondersteunen u dan bij de re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft (met uw werknemer) zelf eindverantwoordelijk voor de re-integratie.

Arbodienstverlening

U kunt er voor kiezen om arbodienstverlening mee te verzekeren als onderdeel van de verzuimverzekering. U heeft dan geen apart contract daarvoor nodig.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Ook directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Fraude

Als u fraude pleegt. Dan kunnen wij alle vergoedingen, diensten en betaling van kosten stoppen. 

Sanctie

Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan krijgt u daarvoor geen vergoeding. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beinvloedt dat de vergoeding.

Eigen schuld en Ernstige conflicten

De ziekte is ontstaan of erger geworden door opzet of roekeloosheid. De ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten, zoals een oorlog. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Extra informatie

Komt een zieke werknemer bij u in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet (meteen) onder deze verzekering, maar pas als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode in werkdagen. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is (u kiest uit een aantal mogelijkheden). In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Extra informatie

U kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden voor een eigenrisicoperiode.  De eigenrisicoperiode geldt per ziektegeval.

Hoogte inkomen

U kunt per werknemer maximaal € 125.000,- aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Zieke werknemers bij aanvang verzekering

Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is naar keuze 1 of 3 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering dagelijks per e-mail of per post stoppen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.