Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw vereniging tegen schadeclaims als uw vereniging wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen of aan spullen van anderen die ontstaat door uw vereniging, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

De vereniging, bestuurders, leidinggevenden, medewerkers en leden.

Productaansprakelijkheid

Schade door een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Schade aan werknemers van uw vereniging of hun spullen tijdens of door het werk. Ook is verzekerd schade aan werknemers van uw vereniging als bestuurder en/of inzittende van een motorrijtuig tijdens het werk. Deze dekking geldt alleen als de vereniging voor de schade aansprakelijk is.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces of tuchtprocedure als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak en wij van mening zijn dat u niet zelf aansprakelijk bent. Deze kosten worden alleen vergoed als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren of de juridische hulp inschakelen.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor iets dat voor de ingangsdatum van de verzekering gebeurde? Dan is dat verzekerd als u hier voor de ingangsdatum van de verzekering nog niets van wist.

Uitloop

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor iets dat gebeurd is tijdens de looptijd van de verzekering? Dan is dat verzekerd tot 5 jaar na de beëindigingsdatum als uw verzekering is gestopt vanwege beëindiging van de vereniging.
 

Omstandigheden

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor iets dat gebeurd is tijdens de looptijd van de verzekering? Dan is dat verzekerd als u ons dat vóór het stoppen van de verzekering heeft gemeld.

Risicoaansprakelijkheid

Schade ontstaan door het gebouw aan iets of iemand.

Keuze: Dekking Totaal / Huur en Gebruik

Dekking Totaal: schade aan werknemers of hun spullen tijdens of door het werk inclusief schade aan de bestuurder en/of inzittende van een motorrijtuig tijdens het werk. U hoeft niet aansprakelijk te zijn voor de schade.

Extra informatie

U kunt bij de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook nog kiezen voor de aanvullende dekking Huur en Gebruik. Hiermee verzekerd u schade aan losse spullen van derden, die u als vereniging huurt, leent of gebruikt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw vereniging.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade aan producten die uw vereniging aanbiedt of de kosten die moeten worden gemaakt voor het opnieuw uitvoeren van werk.

Opzet

Schade die met opzet door u of een van de andere verzekerden is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Milieuschade

Schade aan het milieu.
 

Extra informatie

Schade aan het milieu op het verzekerde adres kan worden verzekerd op de Opstalverzekering VvE van Centraal Beheer. 

Asbest

Schade door asbest en alles wat daarmee te maken heeft.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Gedrag

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude, seksueel gedrag of als u zich niet aan de verzekeringsvoorwaarden houdt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Er is géén dekking als Amerikaans of Canadees recht van toepassing is of als er in deze landen geschiloplossing plaatsvindt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op uw polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Als u zelf uw verzekering opzegt, heeft u op de door u opgegeven beëindigingsdatum geen dekking meer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen doet u schriftelijk.