Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Bestuurders Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u het jaarsalaris van de (oud)bestuurder bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid van (oud)bestuurders. Als dit leidt tot financiële verplichtingen voor u vanuit het Algemeen Rijksambtenarenreglement (AR) of de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA).

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is wat u bij arbeidsongeschiktheid aan de (oud)bestuurder betaalt op grond van de AR en de APPA. Een onkostenvergoeding of raadsvergoeding is niet meeverzekerd.  

Uitkering

De uitkering is volgens de regels van de AR of de APPA. De duur en de hoogte van de uitkering zijn ook afhankelijk van de eigenrisicoperiode, de mate van arbeids-ongeschiktheid en de overige inkomsten van de (oud)bestuurder.

Extra informatie

Jaarlijks verhogen wij de uitkering met 2%.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Alle medisch objectiveerbare oorzaken van arbeids-ongeschiktheid zijn verzekerd.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij stellen de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van de beroepen die de (oud)bestuurder nog geheel of grotendeels kan uitoefenen, volgens de regels van de AR of de APPA.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als de (oud)bestuurder minimaal 25% arbeidsongeschikt is.

Hoe lang keren wij uit?

Wij keren uit tot uiterlijk de 67-jarige leeftijd van de (oud)bestuurder , maar nooit langer dan uw financiële verplichting.

Re-integratie

De (oud)bestuurder krijgt bij arbeidsongeschiktheid een vaste contactpersoon. Die zoekt samen met de (oud)bestuurder naar oplossingen, zodat de (oud)bestuurder weer aan het werk kan.

Wat is niet verzekerd?

  • Arbeidsongeschiktheid waarvan de oorzaak niet medisch objectiveerbaar is.

Extra informatie

Medisch objectiveerbaar betekent dat de oorzaak door artsen wordt herkend, deze onder een medische erkende diagnose kan worden gebracht en er overeenstemming is tussen artsen over de diagnose.

Algemene uitsluitingen

In sommige gevallen krijgt u nooit een uitkering. Bijvoorbeeld als u of de (oud)bestuurder fraude pleegt. Of als de (oud)bestuurder de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt. Of de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door overmatig gebruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Premie-achterstand

Als u niet op tijd betaalt, bestaat er mogelijk geen recht op uitkering. De verzekering kan zelfs helemaal stoppen.

Eigenrisicoperiode

De eigenrisicoperiode is de periode waarin de (oud)bestuurder wél arbeidsongeschikt is, maar u nog géén uitkering krijgt. Bij het afsluiten van uw verzekering kiest u hoe lang deze periode is: 1 of 2 jaar. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Als u voor een langere periode naar het buitenland gaat, dan moet u dit bij ons melden. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

U meldt alle bestuurders aan die vallen onder de APPA of de AR.

Extra informatie

Het is belangrijk om arbeidsongeschiktheid binnen 3 maanden bij ons te melden. Vraag ons vooraf om toestemming wanneer u kosten voor re-integratie maakt. Verder verwachten wij dat u en de (oud)bestuurder alles doet voor het herstel van de (oud)bestuurder.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per maand of eenmaal per jaar via automatische incasso.

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het aantal bestuurders, de eigenrisicoperiode en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint nadat wij de aangevraagde dekking voor de bestuurder(s) hebben geaccepteerd.

De dekking eindigt op de einddatum van de verzekering. Een vergoeding die u ontvangt voor een arbeidsongeschikte (oud)bestuurder loopt door na de einddatum van de verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering na de eerste contractperiode dagelijks per post of per e-mail opzeggen. Dan stopt uw verzekering een maand later.