Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WIA-uitkering van het UWV. Als werkgever kunt u een aanvulling op die uitkering verzekeren met de collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel.

Extra informatie

Komt een werknemer in de WIA? Dan ontvangt hij een WIA-uitkering. De WIA kent 2 uitkeringen: de IVA en de WGA. De WGA kent 3 verschillende uitkeringen (de loongerelateerde, de loonaanvulling en de vervolguitkering). Meer informatie vindt u op de website van het UWV. Onze verzekering biedt een aanvulling ongeacht de WIA-uitkering die hij van het UWV ontvangt.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan tot minimaal 70% van het oorspronkelijke loon.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is afhankelijk van het door u als werkgever gekozen verzekerde bedrag per werknemer.

Wie is verzekerd?

U verzekert werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot.

Fraude

Als u fraude pleegt. Dan kunnen wij alle vergoedingen, diensten en betaling van kosten stoppen.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Ernstige conflicten

De ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten, zoals een oorlog.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Werknemers met een WAO-uitkering vallen niet onder deze verzekering.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Zowel u als wij kunnen de verzekering opzeggen.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Zieke werknemers bij aanvang verzekering

Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland wonen. De uitkering kan uw werknemer in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en van de individuele werknemergegevens zoals de werkzaamheden die uw werknemers verrichten en de hoogte van de lonen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de data die op de polis staan. De dekking voor de werknemer loopt tot de voor hem verzekerde eindleeftijd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks per e-mail of per post opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.