Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen of aan spullen van anderen die ontstaat door uw bedrijf, uw werknemers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid voor schade aan personen en schade aan spullen of onroerende zaken van anderen inclusief de schade die daaruit voortvloeit.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de werknemers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade door een gebrekkig product of een geleverde dienst.

Werkgeversaansprakelijkheid

Schade aan uw werknemers of hun spullen tijdens of door het werk. Ook is verzekerd schade aan uw werknemers als bestuurder en/of inzittende van een motorrijtuig tijdens het werk.

Extra informatie

Schade aan uw werknemers als bestuurder en/of inzittende van een motorrijtuig tijdens het werk is niet verzekerd als het motorrijtuig van u is, als het kenteken op uw naam staat of als u het motorrijtuig volgens een huur- of leaseovereenkomst gebruikt.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren of de juridische hulp inschakelen.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum gemaakt hebt? Dan is dat verzekerd als u hier voor de ingangsdatum van de verzekering nog niets van wist en u dit tijdens de verzekering meldt.

Uitloop

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor uw handelen of nalaten vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd tot 5 jaar na de beeindigingsdatum als uw verzekering is gestopt vanwege bedrijfsbeëindiging.

Omstandigheden

Vindt er tijdens de verzekering een gebeurtenis plaats waarvan u vermoedt dat die tot aansprakelijkheid zou kunnen leiden? En wordt u pas na het eindigen van de verzekering hiervoor aansprakelijk gesteld? Dan is dit wel verzekerd als u dit vermoeden tijdens de looptijd van de verzekering meldt.

Keuze: Directe schade werknemers

Schade aan werknemers of hun spullen tijdens of door het werk inclusief schade aan werknemers als bestuurder en/of inzittenden van een motorrijtuig tijdens het werk. U hoeft niet aansprakelijk te zijn voor de schade.

Keuze: Zaken in beheer of in bewerking

Schade aan losse spullen van derden die u huurt, leent of bewerkt kan worden verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • In de polisvoorwaarden staat waarvoor u verzekerd bent of niet. Hier(onder) vindt u enkele uitsluitingen. Bijvoorbeeld: schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade aan het geleverde product of de kosten die moeten worden gemaakt voor opnieuw uitvoeren van werk.

Opzet

Schade die met opzet door u of een werknemer is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Niet verzekerd is schade aan zaken door motorische vaartuigen, schade door luchtvaartuigen en schade door motorvoertuigen.

Extra informatie

Voor motorvoertuigen geldt: wel verzekerd bij schade door een fiets met een elektrische trapondersteuning. – Niet verzekerd als de fiets kentekenplichtig is.

Milieuschade

Schade aan het milieu.

Extra informatie

Schade aan het milieu door de uitvoering van werk bij derden kan worden verzekerd met onze milieuschadeverzekering.

Asbest

Schade door asbest en alles wat daarmee te maken heeft.

Wettelijke voorschriften

Schade door het bewust niet naleven van overheidsvoorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Beroepsaansprakelijkheid

Schade door een beroepsfout of verkeerd advies. 

Extra informatie

Dit is een keuze en kan worden verzekerd met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op het polisblad. Bij letselschade heeft u geen eigen risico. 

Buitenlandse vestiging

Schade door een buitenlands bedrijfsonderdeel is niet verzekerd. 

Verzekerd bedrag

Uw aansprakelijkheid is verzekerd tot het verzekerd bedrag zoals vermeld op uw polisblad. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Daarnaast verwachten wij dat u zo veel mogelijk doet om schade te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt via automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. Let op: wij kunnen de verzekering stoppen als u de premie niet of niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering iedere dag opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of via internet aan ons doorgeven.