Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Vermogensverlies in geld waarvoor een verzekerde aansprakelijk is en juridisch hulp als een verzekerde onterecht aansprakelijk wordt gesteld voor verlies van vermogen.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Verzekerd is het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Verzekerd is aansprakelijkheid door het uitvoeren van handelingen die niet voldoen aan wet en regelgeving (onrechtmatige daad).

Interne en externe aansprakelijkheid

Interne aansprakelijkheid: u bent verzekerd voor aanspraken door leden van uw vereniging. Externe aansprakelijkheid: u bent verzekerd voor aanspraken door anderen buiten uw vereniging.

Onderlinge aansprakelijkheid

Aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder zijn verzekerd.

Extra informatie

Uw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook verzekerd.

Juridische hulp

U bent verzekerd voor de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces of tuchtprocedure als u wordt aangesproken voor een verzekerde zaak en wij van mening zijn dat u niet zelf aansprakelijk bent.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren of de juridische hulp inschakelen.

Inloop

De aansprakelijkheid voor schade door handelen of nalaten dat vóór de ingangsdatum plaatsvond en waarvan u op het moment van de ingangsdatum van de verzekering niets wist is verzekerd.

Omstandigheden

Stelt iemand u ná het beeindigen van de verzekering aansprakelijk voor iets dat gebeurd is tijdens de looptijd van de verzekering? Dan is dat verzekerd als u ons dat vóór het stoppen van de verzekering heeft gemeld.

Persoonlijke kosten

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij de persoonlijke kosten van een verzekerde. Voor opheffing van een beslag gelegd op zaken van een verzekerde, voor door verzekerde betaalde borg en voor rectificatie van publicaties om reputatieschade te voorkomen.
De persoonlijke kosten moeten het gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis.

Wettelijke rente

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij de wettelijke rente over het schadebedrag dat wij betalen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan zaken van een ander (inclusief verlies) en schade aan een ander (letselschade).

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Betalingen als gevolg van een straf, bijvoorbeeld dwangsommen of boetes.

Amerika

Schade door aansprakelijkheid volgens het recht dat geldt in Canada of de Verenigde Staten. Ook niet verzekerd is schade die in Canada of de Verenigde Staten wordt berecht, geregeld of geschikt. Het maakt hierbij niet uit welk recht er wordt toegepast.

Uitloop

Als u een schade meldt nadat de verzekering is gestopt, is er geen dekking. Tenzij u ons, voordat u de verzekering stopte, heeft laten weten dat een verzekerde na afloop van de verzekering aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor iets dat tijdens de verzekering heeft plaatsgevonden. 

Extra informatie

Het is niet nodig om een mogelijk toekomstige aansprakelijkheidsstelling bij opzegging van de verzekering aan ons te melden als wij de verzekering zelf hebben gestopt of als de verzekering is gestopt omdat uw vereniging niet meer bestaat. Als de gebeurtenis in de verzekerde periode viel, heeft u nog dekking tot 1 jaar (bij beëindiging door ons) of 5 jaar (bij opheffing verening) na stopzetten van de verzekering.

Gedrag

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude, opzet of als u zich niet aan de verzekeringsvoorwaarden houdt.
Daarnaast geldt de verzekering niet als een verzekerde iets doet om zichzelf of een ander een voordeel te geven.

Asbest

Schade door asbest en alles wat daarmee te maken heeft.

Milieuschade

Schade aan het milieu.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Per schade geldt een eigen risico. Het eigen risico staat op uw polisblad.

Faillisement

De verzekering stopt automatisch als uw Vereniging van Eigenaren failliet gaat.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Schade door aansprakelijkheid volgens het recht dat geldt in Canada of de Verenigde Staten is echter niet verzekerd. Ook niet verzekerd is schade die in Canada of de Verenigde Staten wordt berecht, geregeld of geschikt. Het maakt hierbij niet uit welk recht er wordt toegepast.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of acceptgiro.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op uw polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Als u uw verzekering opzegt, dan heeft u op de door u opgegeven beëindigingsdatum geen dekking meer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. U kunt dit aan ons doorgeven via Mijn Centraal Beheer.