Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade door onvoorziene omstandigheden bij het organiseren van een evenement.

Wat is verzekerd?

De evenementen tot maximaal 2.500 bezoekers per dag en met een maatschappelijk belang. De evenementenverzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. U kunt zelf kiezen welke risico’s u verzekert.

Extra informatie

Gebeurt er iets tijdens een evenement? En is er een andere verzekering dan de Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten waarop de organisator schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor.

Keuze: aansprakelijkheid

Met de keuze Aansprakelijkheid bent u verzekerd voor schade aan een ander en aan zaken van anderen, waarvoor u of een medewerker van het evenement aansprakelijk is.

Keuze: materiaal

Met de keuze Materiaal is schade aan losse zaken die u gehuurd of geleend hebt voor het evenement verzekerd. Bijvoorbeeld tenten of licht- en geluidsapparatuur. De losse zaken zijn verzekerd tijdens transport en verblijf.

Keuze: ongevallendekking

Met deze keuze keren wij bij een ongeval van een medewerker van het evenement een van tevoren afgesproken bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Extra informatie

€ 12.500,- bij overlijden.

€ 25.000,- maximaal bij blijvende invaliditeit.

€ 1.000,- maximaal per gebeurtenis voor geneeskundige kosten.

€ 2.500,- maximaal per gebeurtenis voor psychische hulpverlening na agressie.

Keuze: Geld

Met deze keuze bent u verzekerd voor verlies van contant geld dat u bij zich heeft voor het evenement. De verzekering geldt tijdens transport, op uw evenementlocatie en bij verblijf in uw woning in Nederland. Het maximum bedrag is € 2.500,- per evenement.

Keuze: Persoonlijke eigendommen van medewerkers

Met deze keuze bent u verzekerd voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen van medewerkers van het evenement. Het maximum bedrag is € 5.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 10.000,- per evenement.

Extra informatie

Voor de volgende zaken is het maximum bedrag per gebeurtenis:

• computerapparatuur € 1.500,-

• fiets € 750,-

• horloges € 250,-

• beeld-/geluidsapparatuur, (zonnen)bril/set contactlenzen, gehoorapparaten, sieraden of kunstmatige gebitselementen € 500,-

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze keuze zijn de medewerkers van het evenement verzekerd voor rechtsbijstand bij een (dreigend) juridisch geschil die voortkomt uit het evenement.

Extra informatie

Verzekerd bedrag rechtsbijstand: bij strafrecht € 40.000,- als maximum voor alle aanspraken voor het evenement samen. Bij rechtsbijstand om schade te verhalen op een andere partij: geen maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling en evenementen met méér dan 2.500 bezoekers per dag.

Extra informatie

Wilt u precies weten wat is verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden.

Kosten

U bent niet verzekerd voor de onkosten van een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig wordt beëindigd. Bijvoorbeeld de kosten voor het afzeggen van een evenement door een dag van nationale rouw.

Verenigde Staten of Canada

Wordt er een schade geclaimd door iemand vanuit de Verenigde Staten of Canada? Dan is ook op deze claim het Nederlandse recht van toepassing.

Winst

Winst is niet verzekerd.

Slecht weer

Niet verzekerd is de schade door de afgelasting van het evenement door extreme weersomstandigheden.

Vernieling

Schade die is veroorzaakt door een verzekerde of een bezoeker van het evenement aan de inventaris of het gebouw waar het evenement wordt gehouden is niet standaard verzekerd. U kunt dit wel extra verzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Schade aan terreinen

Schade aan terreinen is uitgesloten of er geldt een hoger eigen risico.

Speciale evenementen

Ook protestacties/manifestaties, evenementen waarvoor een vergunning nodig is maar niet is verstrekt of aangevraagd, dancefeesten en gemotoriseerde snelheidswedstrijden zijn niet verzekerd onder deze verzekering.

Extra informatie

Bekijk uw polisvoorwaarden voor de uitzonderingen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor de evenementen in uw gemeente.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Geef uw opzegging schriftelijk aan ons door.