Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schade door storm, brand, water, inbraak en diefstal. In deze verzekering is de appartementenclausule opgenomen.

Wat is verzekerd?

De gebouwen op de op de polis genoemde risicoadressen. Ook de bijgebouwen op hetzelfde terrein waar de vereniging eigenaar van is, zijn verzekerd.

Extra informatie

U kunt uw opstalverzekering uitbreiden met de extra dekkingen: Glasschade en Milieuschade op eigen locatie. Ook kunt u eigenaarsbelang  meeverzekeren. Hierbij kunt u denken aan keukens, sanitair en vloeren of gestuukte muren.

Verzekerd bedrag

U verzekert uw gebouw op basis van de herbouwwaarde van het gebouw inclusief funderingen. Bij taxatie ben u verzekerd tot een maximum bedrag. Als u de herbouwwaarde laat bepalen door Centraal Beheer dan bent u nooit onderverzekerd.

Extra informatie

Als de schade te repareren is vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden de extra kosten zoals bereddingskosten, opruimingskosten en kosten omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Wij vergoeden de misgelopen huuropbrengsten aan particulieren die hun appartement vanwege een gedekte schade niet konden verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na een verzekerde schade is verzekerd tot € 15.000,-.

Extra informatie

Dit is niet verzekerd bij schade door diefstal, relletjes of plundering.

Kosten van experts

Deze kosten worden vergoed bij een verzekerde schade. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u zelf een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening. 

Extra informatie

In de voorwaarden staan eisen beschreven waaraan de experts dienen te voldoen. Wordt aan deze eisen niet voldaan dan zijn de kosten van de expert die niet voldoet niet gedekt. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming van primaire waterkeringen, slijtage of constructiefouten. Schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Extra informatie

In het geval er schade ontstaat door opzet of illegale activiteiten, dan betalen wij niet de schade aan het appartement van de veroorzaker zelf. Of we betalen wel volledig maar we eisen dan het deel van de veroorzaker van hem terug.  Dit is conform de appartementenclausule.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat als door neerslag grondwater omhoog komt is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij het gebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. De VvE kan deze verzekeren onder de gezamelijke inboedelverzekering van de VvE.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico dat op uw polisblad vermeld staat.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de gemaakte afspraken over preventie, dan keren wij niet altijd uit of keren wij niet altijd het volledige schadebedrag uit. Deze afspraken kunt u vinden op uw polisblad of in de polisvoorwaarden.

Leegstand

Als uw gehele gebouw leegstaat geldt een beperkte dekking. Dat geldt niet bij de leegstand van 1 of meerdere appartementen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op uw polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op uw polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. U kunt dit aan ons doorgeven via 'Mijn Centraal Beheer'.