Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de gezamenlijke inboedel van de VvE. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om schade door storm, brand, water, inbraak en diefstal.

Wat is verzekerd?

De gezamelijke inboedel van de VvE op de verzekerde risicoadresssen die op uw polisblad staan.

Verzekerd bedrag

U kunt het verzekerde bedrag terugvinden op uw polisblad.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om direct dreigende schade te voorkomen.

Kosten van experts

Bij een verzekerde schade worden de kosten voor het bepalen van de hoogte van de schade vergoed. Het betreft de kosten van onze expert. Heeft u een expert ingeschakeld? Dan zijn de kosten verzekerd tot en met de kosten van onze expert. Rekent uw expert meer? Dan blijven die extra kosten voor uw rekening.

Extra kosten na schade

De extra kosten die u maakt na een verzekerde schade worden tot een maximum bedrag vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten om beschadigde inboedel op te ruimen en inboedel na een schade te vervoeren en op te slaan.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij bijvoorbeeld een aardbeving, overstroming en illegale activiteiten. Ook schade die wij niet mogen verzekeren of betalen van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.

Waterschade bij neerslag

Waterschade bij neerslag doordat ramen of deuren open staan is niet verzekerd. Ook niet als er fouten bij het bouwen zijn gemaakt, als het gebouw slecht onderhouden is en als de muren vocht doorlaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico dat op uw polisblad vermeld staat.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de risicoadressen die op uw polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kunt u maandelijks via een automatische incasso betalen. Ook kunt u de premie per kwartaal en per jaar betalen via een automatische incasso of nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op uw polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. U kunt dit aan ons doorgeven via 'Mijn Centraal Beheer'.