Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan het werkmaterieel dat u uitleent, huurt of verhuurt. Het moet gaan om werkmaterieel zoals een vorkheftruck of een graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan het werkmaterieel verzekerd is. U kiest zelf wat u extra wilt verzekeren.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Bij de keuze WA betalen wij de schade die met zelfrijdend werkmaterieel veroorzaakt wordt aan andere voertuigen, personen of zaken. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: casco Uitgebreid

Bij deze keuze betalen wij schade aan uw werkmaterieel door bijvoorbeeld diefstal, verduistering, joyriding, bedieningsfouten, ondeskundigheid of door een andere plotselinge onverwachte gebeurtenis. U bent ook verzekerd voor schade door brand, ontploffing, omslaan, van de weg raken en in het water vallen.

Extra informatie

U bent ook verzekerd bij schade door constructiefouten, materiaalfouten en fabricagefouten.
Is uw werkmaterieel maximaal 5 jaar oud? Dan is de reparatie van het onderdeel met het gebrek ook verzekerd. 

Vervangend werkmaterieel

Vervangend werkmaterieel is verzekerd als u het verzekerde werkmaterieel niet kan gebruiken door reparatie, onderhoud of door wettelijke keuringen.

Extra informatie

Het vervangend werkmaterieel moet wel vergelijkbaar zijn met het verzekerde werkmaterieel.

Keuze: Ondergrondse schade en/of Eigendommen

Bij de keuze Ondergrondse schade is schade aan zaken van iemand anders door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden verzekerd tot € 1.000.000,-.
Bij de keuze Eigendommen bent u verzekerd als het werkmaterieel schade aan uw eigendommen veroorzaakt, bijvoorbeeld door een botsing.

Extra informatie

Bij de keuze Ondergrondse schade moet u aan de eisen uit de Wibon voldoen.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder wettelijke bevoegdheid of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als de bestuurder van uw zelfrijdend werkmaterieel nog geen 16 jaar of ouder is en schade maakt aan een ander motorrrijtuig.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Beperkt Casco

U kunt alleen Casco Uitgebreid verzekeren.

Casco Standaard

U kunt alleen Casco Uitgebreid verzekeren.

Heien of trillen met hei- of trilmachines

Niet verzekerd

Schade aan banden, huiven en dekzeilen.

Niet verzekerd

Schade door onvoldoende onderhoud of zorg

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij de keuze Aansprakelijkheid heeft u geen eigen risico als wij letseschade aan iemand anders betalen.
Bij andere schade kan er een eigen risico gelden. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van het soort werkmaterieel en de soort schade.

Extra informatie

U vindt het eigen risico terug op uw polisblad.

Afspraken

Wij kunnen eisen stellen aan de beveiliging afhankelijk van het soort werkmaterieel.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering maken wij afspraken met u over de beveiligingseisen die wij stellen. Deze vindt u terug in uw polis.
U heeft een verhoogd eigen risico als u niet voldoet aan de beveiligingseisen.

Reparatie

U laat schade aan het werkmaterieel repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.
Heeft u ruitschade en bent u daarvoor verzekerd? Dan krijgt u € 70,- korting op het eigen risico als u de ruit laat vervangen bij een met ons samenwerkende ruithersteller.

Diefstal of total loss schade

Bij diefstal of total loss van het werkmaterieel betalen wij meestal op basis van de dagwaarde.
Bij Handelsvloot, Verhuurvloot en Werkmaterieel Huurder gebruiken we vaste staffels om de dagwaarde te bepalen.

Extra informatie

De staffels vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Extra informatie

U bent onder voorwaarden ook verzekerd in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.
Wij kunnen voor deze landen aanvullende afspraken met u maken. In deze landen verdubbelt ook het eigen risico.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan ons. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betaalt u de premie niet per jaar? Dan is een automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk of via internet aan ons doorgeven.