Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met de WIA-excedentverzekering verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers met een inkomen boven de maximale WIA-loongrens van € 58.307 (2021). In combinatie met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel verzekert u het inkomen boven € 125.000.

Extra informatie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt u als werkgever maximaal 104 weken zijn loon door. Is de werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA-uitkering. Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel verzekert u het loon tot een inkomen van € 125.000. 

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan met maximaal 80% van het salaris boven de WIA-loongrens van € 58.307 (2021).

Extra informatie

Als de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel is afgesloten dan vult de WIA-excedentverzekering aan met maximaal 80% van het salaris boven € 125.000.

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers met een inkomen boven de € 58.307 (2021) of € 125.000.

Extra informatie

De loongrens van € 100.000 geldt in combinatie met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Fraude

Als u fraude pleegt. Dan kunnen wij alle vergoedingen, diensten en betaling van kosten stoppen.

Eigen schuld

De ziekte is ontstaan of erger geworden door opzet of roekeloosheid.

Ernstige conflicten

De ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten, zoals een oorlog.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Werknemers met een loon beneden de € 58.307 (2021) vallen niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering. Zowel u als wij kunnen de verzekering opzeggen.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Zieke werknemers bij aanvang verzekering

Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

WAO-uitkering?

Werknemers met een WAO-uitkering vallen niet onder deze verzekering. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers met een loon boven € 58.307 (2021) of € 125.000 direct bij ons aan. Geef salariswijzigingen binnen 30 dagen door. U moet er met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat hij weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u hebt en de lonen en leeftijden van uw werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks per e-mail of per post opzeggen.