Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een ex-werknemer die ziek uit dienst is gegaan of die binnen 28 dagen na uitdienstdatum ziek wordt, door ziekte of ongeval niet meer werken? Dan moet de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet de uitkering vanuit de Ziektewet doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken.

Extra informatie

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de Ziektewetuitkering van uw (ex-)werknemers te verzorgen en te betalen. Als u dit doet, dan bent u Ziektewet eigenrisicodrager. Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren. Ook is het loon dat u per werknemer kunt verzekeren gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering is voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan.

Vergoeding werkgeverlasten

Wij vergoeden alle kosten die doorlopen bij ziekte van een zieke ex-werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Verzuimbegeleiding

U  krijgt hulp bij de wettelijke en niet-wettelijke verplichtingen die u hebt om verzuim te voorkomen. Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een ex-werknemer.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw ex-werknemers. En vergoeden (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft (met uw ex-werknemer) zelf eindverantwoordelijk voor de re-integratie.

Uitvoering Ziektewet

Wij voeren namens u de verplichtingen uit die horen bij het eigenrisicodragen van de Ziektewet. Bijvoorbeeld het vaststellen van recht, hoogte, duur van de Ziektewetuitkering van een zieke ex-werknemer, het uitbetalen van de Ziektewetuitkering aan uw zieke ex-werknemer en het afdragen van de loonheffingen aan de Belastingdienst.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we dat niet uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beinvloedt dat de uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt geen eigenrisicoperiode behalve de wettelijke eigenrisicotermijn uit de Ziektewet van (maximaal) 2 dagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet u houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door.

Gezondheid

Bij de aanvraag vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers. Wel vragen we om algemene verzuiminformatie. Als de verzekering tot stand komt moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers worden in de verzekering opgenomen zodra ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de uniforme lonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is naar keuze 1 of 3 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste contract kunt u de verzekering schriftelijk dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.