Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouw(en), bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen zoals omschreven op het polisblad. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je bedrijfsgebouw(en) en roerende zaken zoals omschreven op het polisblad zijn verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme tenzij anders vermeld op het polisblad. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag kan gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de herbouw- of taxatiewaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van je gebouw na schade, bijvoorbeeld omdat je aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

Alleen als dit op de polis vermeld staat vergoeden wij de opbrengsten van het verhuren van je gebouw, als je je gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Tenzij expliciet benoemd op de polis is niet verzekerd schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het eventueel van toepassing zijnde eigen risico staat op je polis.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als je pand leeg staat, ben je slechts beperkt verzekerd.

Clausules

Eventuele extra voorwaarden en/of dekkingsbeperkingen zullen op het polisblad en/of clausuleblad(en) beschreven worden, voor zover ze nog niet in de voorwaarden benoemd zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Wij sturen hiervoor een factuur, waarna je zelf het bedrag overmaakt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een maand opzegtermijn. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.