Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u arbeidsongeschikt en/of werkloos wordt, dan keert deze verzekering maandelijks een bedrag uit.

Extra informatie

Het verzekerd maandbedrag mag niet hoger zijn dan 125% van uw bruto woonlasten. Hieronder vallen: rente, maandelijkse aflossingen en premie overlijdensrisicoverzekering.

Wat is verzekerd?

De hoogte van de arbeidongeschiktheidsuitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en het verzekerd bedrag. Zolang u arbeidsongeschikt blijft volgens de voorwaarden ontvangt u een uitkering tot einddatum verzekering.

Extra informatie

Ingeval van werkloosheid is de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 12 of 24 maanden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Door een stoornis bent u voor minimaal 35 procent beperkt in het uitvoeren van uw "eigen beroep". Een stoornis is het gevolg van een ziekte, klacht of ongeval.

Extra informatie

Bij het afsluiten heeft u de keuze op welke wijze uw arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte wordt beoordeeld: op basis van "eigen beroep", "passende arbeid" of "gangbare arbeid". Of uw geschikt bent voor "eigen beroep" en "passende arbeid" wordt beoordeeld door de verzekeraar. Of u voor "gangbare arbeid" geschikt bent, wordt door het UWV beoordeeld.

Keuze: werkloosheid

U krijgt alleen een uitkering als u een vast contract hebt, onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt. Als u een contact voor bepaalde tijd hebt komt u alleen in aanmerking voor een uitkering indien deze voor de overeengekomen einddatum onvrijwillig eindigt. Het eerste half jaar dat je verzekerd bent, keren we niet uit.

Extra informatie

Uitkeringsduur is naar keuze 12 of 24 maanden. Indien uw WW-uitkering binnen 12 maanden stopt op grond van uw opgebouwde werkverleden, dan wordt de uitkering van deze verzekering voortgezet tot maximal 12 maanden bij voortdurende werkloosheid.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: Roekeloosheid, overmatig drankgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Overlijden

Geen optie

Waar moet ik op letten?

Bij het aanvragen kunt u ervoor kiezen om de premie wel of niet fiscaal aftrekbaar te maken. Dit geldt niet voor de premie bij werkloosheid. Indien de premie fiscaal aftrekbaar is, dan is een uitkering ook fiscaal belast.

Uitkeringsdrempel

U moet voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering. U moet voor minimaal 16 uur per week onvrijwillig werkloos worden om recht te hebben op een uitkering.

Wachttijd

U kiest zelf de periode dat u nog geen recht heeft op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid: 365 of 730 dagen.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

U dient wel in Nederland woonachtig te zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op eventuele uitsluitingen. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Soms wordt er medische informatie bij uw (huis)arts opgevraagd.

Extra informatie

Als de gezondheidsvragen niet naar waarheid worden beantwoord, kan de verzekeraar uitkering weigeren en/of de verzekering stopzetten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Extra informatie

Indien u een uitkering ontvangt hoeft u over die periode geen premie te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kunt zelf kiezen hoelang de verzekering loopt, maar dit is minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar.

Extra informatie

Bij bepaalde beroepen is de maximale eindleeftijd 60 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. De verzekering kan per de eerste dag van elke maand, met een opzegtermijn van een maand, schriftelijk worden opgezegd via Callas, Postbus 75916, 1070 AX  Amsterdam of administratie@callasgroup.com.