Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als u arbeidsongeschikt en/of werkloos wordt, dan keert deze verzekering maandelijks een bedrag uit. Als u komt te overlijden keert de verzekering de resterende maandlasten, maar nooit meer dan het verzekerd bedrag, uit.

Wat is verzekerd?

Ingeval van arbeidsongeschiktheid en volledige werkloosheid wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. In geval van overlijden het aantal resterende maanden vermenigvuldigd met de maandlasten van de Private Lease overeenkomst op het moment van overlijden (nooit meer dan het verzekerd bedrag).

Keuze: overlijden

Als u overlijdt, dan keren wij de resterende maandlasten van de Private Leaseovereenkomst aan de nabestaanden uit.

Extra informatie

De uitkering bedraagt het aantal resterende maanden op het moment van overlijden vermenigvuldigd met de maandlasten van de Private Leaseovereenkomst maar nooit meer dan het verzekerd bedrag in geval van overlijden.

Keuze: criterium arbeidsongeschiktheid

U bent arbeidsongeschikt als u beperkt bent in uw werkzaamheden. Deze beperking is het gevolg van een ziekte of ongeval.

Extra informatie

Vanaf het derde jaar van arbeidsongeschiktheid volgen wij de beslissing van UWV bij het vaststellen van de mate van arbeidongeschiktheid.

Keuze: werkloosheid

U krijgt alleen een uitkering als u een vast contract hebt, onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt. Als u een contract voor bepaalde tijd hebt komt u alleen voor een uitkering in aanmerking indien deze voor de overeengekomen einddatum onvrijwillig eindigt. Als u in het eerste halfjaar dat u verzekerd bent werkloos wordt keren we niet uit.

Extra informatie

De uitkeringsduur is maximaal 12 maanden. Als uw WW-uitkering stopt dan stopt onze uitkering ook. De uitkering wordt in ieder geval gestaakt indien het saldo van uw krediet 0,- euro is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert.

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: Roekeloosheid, overmatig drankgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de pollisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Waar moet ik op letten?

De premie is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is onbelast.

Uitkeringsdrempel

Om recht te hebben op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid moet u het eerste jaar volledig (minimaal 80%) arbeidsongeschikt zijn om uw beroep uit te oefenen. Daarna moet  u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. U moet voor minimaal 16 uur per week onvrijwillig werkloos worden om recht te hebben op een uitkering.

Extra informatie

Vanaf het derde jaar van arbeidsongeschiktheid volgen wij de beslissing van het UWV.

Eigen risico

De eigen risicoperiode in geval van arbeidsongeschiktheid bedraagt 30 dagen of 1 jaar. Indien u gedurende de eerste 3 maanden van de verzekering arbeidsongeschikt wordt bestaat er alleen dekking indien dit het gevolg is van een ongeval.

Acceptatievoorwaarden

Om deze verzekering te kunnen afsluiten dient u in Nederland woonachtig en voor tenminste 16 uur per week op basis van een arbeidsovereenkomst of aanstelling werkzaam te zijn. Voldoet u niet aan deze eisen, omdat u niet het vereiste aantal uur of als zelfstandige werkzaam bent, dan kunt u alleen kiezen voor de dekking overlijden.  

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

U dient wel in Nederland werkzaam en woonachtig te zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het afsluiten van de verzekering vragen wij u een aantal zaken met betrekking tot uw gezondheid te verklaren. Indien u deze verklaringen niet kunt geven dan kunt u deze verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Indien u onterechte verklaringen geeft dan kan de verzekeraar uitkering weigeren of de verzekering stopzetten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incassomachtiging.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kunt zelf kiezen hoelang de verzekering loopt.

Extra informatie

De verzekering eindigt in ieder geval op de dag dat er geen Private Leaseovereenkomst meer is.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan bij de verzekeraar. De verzekering kan per de eerste van de maand, met een opzegtermijn van een maand, schriftelijk worden opgezegd via Callas, Postbus 75916, 1070 AX Amsterdam of via administratie@callasgroup.com.